Wybierz

Happy Week

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Okres oczekiwania na ofertę

Okres oczekiwania na ofertę może trwać od 2 do 4 dni. Związane jest to z faktem, iż każda oferta jest przygotowywana indywidualnie zgodnie z Państwa zamówieniem.

Potwierdzenie rezerwacji

Rezerwacja musi zostać potwierdzona pisemnie. Potwierdzenie należy wysłać na adres e-mail z którego została wysłana oferta. Po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rezerwacji przygotujemy Formularz Rezerwacyjny, po jego wypełnieniu i odesłaniu przygotujemy Umowę. Po upływie ważności oferty rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.

Przesłana oferta przez B.P. Dolomity Tour, Poradnik narciarski, Informacje dotyczące Ubezpieczenia, Regulamin Szkółki Narciarskiej lub Snowboardowej i strony internetowe www.dolomity.com.pl są integralna częścią Formularza Rezerwacyjnego i Umowy o udział w imprezie turystycznej.

Umowę można przesłać pocztą elektroniczną (Internet) lub faxem lub pocztą tradycyjną. Umowa przesłana pocztą elektroniczną, jest tak samo ważna jak przesłana drogą tradycyjną.

W Formularzu Rezerwacyjnym i w Umowie należy wpisać:
- wszystkie dane, numer telefonu, adres e-mail lub sposób kontaktu;
- w Formularzu Rezerwacyjnym i w Umowie muszą być wpisane wszystkie osoby rezerwujące Apartament lub pokój w Hotelu;
- w Formularzu Rezerwacyjnym i w Umowie należy wpisać dzieci, które będą korzystały z kursów Szkółki Narciarskiej / Snowboardowej „Dolomity Tour”, oraz zaznaczyć stopień zaawansowania dziecka;
- w Formularzu Rezerwacyjnym i w Umowie należy zaznaczyć rodzaj i typ Skipassu zgodnie z przesłaną ofertą i decyzją podjętą przez klienta;
- w Formularzu Rezerwacyjnym i w Umowie należy wpisać „specjalne życzenia” lub informacje o niestandardowych potrzebach klienta (np. niepełnosprawność, łóżeczko dla małego dziecka…itd.)
- można dokonywać zmian w Umowie Zgłoszeniu (zmiana nazwisk, typu Skipassów itd.) - prosimy o zgłaszanie zmian najpóźniej do 48 godzin przed wyjazdem. B.P. Dolomity Tour musi mieć czas na powiadomienie kontrahenta włoskiego o zmianach. Koszty zmiany Umowy (zmiana terminu, zakwaterowania, wieku uczestnika, Skipassu) ponoszą klienci solidarnie.
- w chwili zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej lub niezwłocznie po jej zawarciu B.P. Dolomity Tour udostępnia klientowi na trwałym nośniku (e-mail) kopię tej umowy lub potwierdzenie jej zawarcia. Klient jest uprawniony do żądania kopii umowy o udział w imprezie turystycznej w postaci papierowej,
- w przypadku nie zgłoszenia dodatkowej osoby właściciel hotelu lub apartamentu ma prawo odmówić zakwaterowania osób nie wymienionych na Voucherze, lub może pobrać dodatkową opłatę za "waleta" !

Wypełniony Formularz Rezerwacyjny i Umowę należy przesłać w terminie trzech dni roboczych (nie licząc sobót i niedziel) pod rygorem anulacji rezerwacji wstępnej.

Tylko i wyłącznie świadczenia wymienione i wpisane w Umowie będą zrealizowane i są przedmiotem Umowy zawartej z B.P. Dolomity Tour.

B.P. Dolomity Tour jest odpowiedzialne za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej.

Zakaz palenia papierosów

We Włoszech obowiązuje Ustawa Antynikotynowa - nie wolno palić papierosów w miejscach publicznych: barach, restauracjach, w hotelach i apartamentach itd.

Łańcuchy na opony

We Włoszech w Kodeksie Drogowym jest zapis mówiący, że każdy samochód obowiązkowo musi być wyposażony w łańcuchy śniegowe na terenie górskim.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Z dniem 26 listopada 2016 zgodnie z Ustawą z dnia 22 lipca 2016 o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1334 - http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1334/1), jako organizator imprez turystycznych jesteśmy zobowiązani do naliczania składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Składka w wysokości 5 PLN za osobę (dojazd własny) lub 10 PLN za osobę (w przypadku dojazdu autokarem) będzie pobierana od każdej osoby wymienionej w umowie przy wpłacie zaliczki i odprowadzana bezpośrednio na konto Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Sposoby płatności

Ceny świadczeń dla Klienta są cenami umownymi i zawierają podatek od towarów i usług VAT marża. Ceny są publikowane w Euro i przeliczane na PLN zgodnie z kursem Santander Bank Polska S.A. Dewizy Sprzedaż, B.P. Dolomity Tour posiada dwa rachunki w Santander Bank i są one zgłoszone w Urzędzie Skarbowym. Można płacić w Euro lub w PLN. Numery kont w PLN i Euro są podane na umowie.

Przy zawarciu umowy, należy wpłacić zaliczkę w wysokości 30 % ceny imprezy lub rezerwacji w określonym na Umowie terminie i w walucie EURO lub PLN, wybór waluty jest dowolny. Kwota zaliczki jest przeliczana na PLN zgodnie z kursem dnia Santander Bank Polska S.A. Dewizy Sprzedaż. Aktualny kurs dnia jest codziennie publikowany na naszej stronie głównej www.dolomity.com.pl

Dopłata do 100 % winna nastąpić na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy pod rygorem anulacji rezerwacji, przy zachowaniu warunków anulacji rezerwacji. Dopłaty można dokonać w Euro lub w PLN, wybór waluty jest dowolny. Kwota dopłaty jest przeliczana na PLN zgodnie z kursem dnia Santander Bank Polska S.A. Dewizy Sprzedaż. Kurs dnia jest codziennie publikowany na naszej stronie głównej www.dolomity.com.pl

Art. 395, 396 oraz art. 491-494 Kodeksu Cywilnego
Brak dopłaty za imprezę turystyczną lub dokonaną rezerwację w terminie określonym na Umowie, oznacza, że konsument jednostronnie odstąpił od umowy wzajemnej. Organizator ma prawo zachowania z zaliczki rzeczywistych kosztów udokumentowanych i poniesionych w związku z daną rezerwacją. Umowa winna być rozwiązana pisemnie przez obydwie strony.

Jeżeli zgłoszenie (zawarcie umowy) następuje na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy, Klient wpłaca 100 % należności w Euro lub w PLN, wybór waluty jest dowolny. Przy wpłacie w PLN kwota jest przeliczana na PLN zgodnie z kursem dnia Santander Bank Polska S.A. Dewizy Sprzedaż. Kurs dnia jest codziennie publikowany na naszej stronie głównej www.dolomity.com.pl

Wpłata może nastąpić u Agenta, w siedzibie Tour Operatora lub bezpośrednio na rachunek bankowy Dolomity Tour. Należność może być regulowana w Euro lub w PLN.

Santander Bank Polska S.A. oddział w Katowicach
Nr konta: 58 1910 1136 0013 7429 5121 0001 w PLN
Konto w Euro: SWIFT: WBKPPLPP
PL 31 1910 1136 0013 7429 5121 0002 w Euro

Po zawarciu umowy o udział w imprezie turystycznej podwyższenie ceny jest możliwe wyłącznie, gdy w umowie wyraźnie zastrzeżono taką możliwość oraz gdy stanowi ona, że podróżny ma prawo do obniżki ceny.
Umowa o udział w imprezie turystycznej określa, w jaki sposób będą obliczane zmiany cen. Podwyższenie cen jest możliwe wyłącznie jako bezpośredni skutek zmiany:
1) ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania;
2) wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach;
3) kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej.

Cena ustalona w umowie o udział w imprezie turystycznej nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej.

Rezygnacje z rezerwacji

Klient ma prawo do rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej za stosowną opłatą. Podróżny może zostać zobowiązany do zapłacenia odpowiedniej i uzasadnionej opłaty 100 PLN za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej na rzecz organizatora turystyki.

Warunki rezygnacji: odstąpienie od umowy: podstawa prawna art. 395, 396 oraz art. 491-494 Kodeksu Cywilnego, każdy klient ma prawo do odstąpienia od umowy: Rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy (anulacja) następuje w chwili powiadomienia w formie pisemnej Biura Dolomity Tour przez klienta o rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej lub anulacji rezerwacji.

W przypadku rezygnacji klienta z udziału w imprezie lub anulacji rezerwacji, organizator Dolomity Tour potrąca koszty manipulacyjne w kwocie: 100 zł (od umowy) oraz zgodnie z Kodeksem Cywilnym odlicza z sumy całkowitej imprezy turystycznej lub rezerwacji wszystkie koszty udokumentowane i rzeczywiście poniesione przez biuro, koszty poniesione w związku z dokonaną rezerwacją przez klienta. Organizator rozliczy udokumentowane koszty rezygnacji z imprezy w terminie do 14 dni od jej zakończenia, po otrzymaniu faktury od kontrahenta włoskiego.

Odstąpienie od potrąceń może nastąpić tylko w przypadku, jeżeli klient odstępując od umowy, wskaże osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej, której przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z tej umowy. Klient może bez zgody organizatora przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy o świadczeniu usług turystycznych na inną osobę przed terminem wyjazdu. Takie zmiany w umowie (zmiana nazwisk i uczestników w imprezie turystycznej) należy obowiązkowo zgłosić pisemnie w celu uniknięcia bałaganu w momencie zakwaterowania i konieczności zmiany Voucherów.

RODO – Ustawa O Ochronie Danych Osobowych

Informacje o ochronie danych osobowych klientów Biura Podróży Dolomity Tour:

1) Administratorem danych osobowych podanych przez klientów jest Biuro Podróży Dolomity Tour z siedzibą w Katowicach, ul. Stanisława 8.

2) Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji świadczeń wymienionych w umowie oraz do celów marketingu własnego Biura Podróży Dolomity Tour.

3) Klient Biura Podróży Dolomity Tour ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

4) Dane mogą być udostępniane przez Biuro Podróży Dolomity Tour innym podmiotom w celu realizacji świadczeń zawartych w umowie, a w szczególności:
- Towarzystwu Ubezpieczeniowemu AXA,
- Hotelom oraz rezydencjom, w których zakwaterowani mają być klienci,
- Agencjom pośredniczącym w rezerwacji miejsc w hotelach i rezydencjach,
- Biurom Skipassów zwanych Ufficio Skipass.
- Szkole narciarskiej „Dolomity Tour” oraz włoskim szkołom narciarskim współpracującym z Biurem Podróży „Dolomity Tour”.

5) Dane osobowe klientów Biura Podróży Dolomity Tour będą przechowywane przez okres niezbędny do:
- zakończenia realizacji świadczeń zawartych w umowie;
- rozpatrywania reklamacji;
- zabezpieczenia ewentualnych roszczeń - do czasu przedawnienia tych roszczeń zgodnie z terminami określonymi w kodeksie cywilnym.

6) Biuro Podróży Dolomity Tour jako Administrator danych zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

7) Klient Biura Podróży Dolomity Tour ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Termin i sposób składania reklamacji

Organizator turystyki B.P. Dolomity Tour ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez organizatora turystyki, czy przez innych dostawców usług turystycznych. O stwierdzeniu niezgodności z oferta i Umową podróżny zawiadamia organizatora turystyki niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania imprezy turystycznej, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy.

Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej, organizator turystyki usuwa niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą.

Podróżnemu przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem podróżnego.

Podróżnemu przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku niezgodności. Podróżnemu nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność w przypadku, gdy organizator turystyki udowodni, że:
- winę za niezgodność ponosi podróżny;
- winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć;
- niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.

Roszczenia, o których mowa przedawniają się z upływem 3 lat. Reklamacji podlegają wyłącznie świadczenia wykupione i wymienione w Umowie o udział w imprezie turystycznej. Reklamacjom podlegają również decyzje instruktora narciarskiego dotyczące zmiany programu narciarskiego, nawet wtedy, jeżeli instruktor narciarski w trosce o bezpieczeństwo klientów osądzi, że istnieje zagrożenie lawinowe lub inne niebezpieczeństwo pogodowe mogące narazić klienta na utratę zdrowia lub życia. Na reklamacje dotyczące Szkółki Narciarskiej Dolomity Tour odpowiedzi udziela bezpośrednio uprawniony instruktor narciarstwa, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników kursu narciarskiego.

W jaki sposób można otrzymać voucher na zniżkowy skipass?

Zniżkowe Skipassy przysługują tylko i wyłącznie klientom, którzy wykupili wczasy w B.P. Dolomity Tour. Skipassy zniżkowe płaci się we Włoszech, zniżkę uzyskuje się na podstawie Voucheru wydanego przez B. P. "Dolomity Tour".

Nie wszystkie skipassy są zniżkowe, lista skipassów zniżkowych znajduje się na naszej stronie www.dolomity.com.pl

W przypadku nie zamówienia Skipassu zniżkowego B.P. Dolomity Tour nie gwarantuje zniżki. Skipassy wykupujemy we Włoszech w biurze Skipassów wskazanym na "Voucherze Skipassy".


B.P. Dolomity Tour nie sprzedaje Skipassów, jedynie umożliwia zakup przez klienta Skipassów po zniżkowej cenie w wybranych ośrodkach narciarskich w Dolomitach włoskich.

Vouchery są wysyłane po uregulowaniu przez Klienta całkowitej należności zgodnie z Umową, uczestnik imprezy lub osoba rezerwująca, na 7-5 dni przed wyjazdem otrzymuje Voucher w formie elektronicznej (wysyłany e-mailem) będący jedynym honorowanym dokumentem upoważniającym do udziału w imprezie, i określającym zakres wykupionych świadczeń. Dodatkowo klient otrzymuje Voucher na zakup zniżkowego Skipassu, skierowanie na kurs narciarski lub snowboardowy, informację o polisie ubezpieczeniowej, o ile takie świadczenia zostały wykupione. Na życzenie klienta, o ile nie będzie zmian, Voucher będzie wysłany wcześniej po uprzednim uzgodnieniu z pracownikami biura.

Co to jest Freeski?

Freeski to promocja obejmująca zakwaterowanie i skipassy w określonych terminach. Nie we wszystkich ośrodkach narciarskich jest organizowane Freeski.

Kto może zapisać dziecko do Polskiej Szkółki Narciarskiej i Snowboardowej Dolomity Tour?

W Polskiej Szkółce Narciarskiej i Snowboardowej „Dolomity Tour” z Licencją SITN/PZN mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie dzieci rodziców, którzy wykupili świadczenia w Biurze Dolomity Tour.

Opłata za kurs musi zostać uiszczona w Polsce. W Polsce rodzice otrzymują skierowanie na kurs narciarski lub snowboardowy i są zobowiązani do przekazania skierowania instruktorowi narciarskiemu wymienionemu na tym skierowaniu.

Rodziców oddających dzieci do Polskiej Szkółki Narciarskiej i Snowboardowej „Dolomity Tour” z Licencją SITN/PZN obowiązuje Regulamin Szkółki Narciarskiej przesłany wraz z ofertą i Umową o udział w imprezie turystycznej.

Standardowe wyposażenie pokoju hotelowego

Pokoje hotelowe posiadają łazienki. Na wyposażeniu znajdują się ręczniki oraz pościel.

Standardowe wyposażenie apartamentów

Apartamenty są wyposażone w cały sprzęt kuchenny, oprócz elektrycznych dzbanków do gotowania wody, bo włosi nie piją herbaty. W apartamentach nie ma środków higienicznych, płynów do mycia naczyń.
Łóżka we Włoszech są ścielone zupełnie inaczej niż w Polsce, nie używa się pierza, są kapy, koce i małe poduchy. Nasza bielizna pościelowa nie pasuje do włoskich standardów ścielenia, jeżeli nie ma bielizny pościelowej w apartamencie, należy wziąć dwa prześcieradła i powłoczkę na poduszkę.

Nie wolno trzymać nart i butów narciarskich w pokoju hotelowym lub w apartamencie, w obiektach zakwaterowania są narciarnie.

Sprzątanie odpłatne w apartamentach oznacza sprzątanie końcowe, niemniej należy wynieść śmieci i wymyć kuchenkę gazową, talerze i garnki.

Dodatkowe łóżko w apartamencie

W przypadku zabrania dodatkowej osoby do apartamentu w którym jest dokładnie określona liczba łóżek, obowiązkowo należy powiadomić o tym organizatora, dotyczy to również dzieci, które są takimi samymi "osobami" jak dorośli. Każda dodatkowa osoba musi być zgłoszona w umowie, ponieważ nie we wszystkich apartamentach można wstawić dodatkowe łóżko. Organizator jest zobowiązany powiadomić właściciela apartamentu o każdej dodatkowej osobie. W przypadku nie zgłoszenia dodatkowej osoby właściciel hotelu lub apartamentu ma prawo odmówić zakwaterowania osób nie wymienionych na Voucherze, lub może pobrać dodatkową opłatę za "waleta" !

Temperatura w apartamencie i hotelach

W Hotelach i Apartamentach jest chłodniej niż w polskich domach. Ogrzewanie w Hotelach i Apartamentach jest regulowane komputerowo, w niektórych apartamentach można nastawić samemu temperaturę, ale obowiązuje temperatura od 21 - 24 stopni.

Co to jest „mansarda” w apartamencie i hotelach?

Wiele apartamentów w Dolomitach posiada skośny dach i są to mansardy. Często używa się tego terminu do określenia pomieszczenia mieszczącego się pod dachem mansardowym, spadzistym, typowym dla okolic górskich. Konstrukcja mansardowa apartamentu lub pokoju hotelowego jest charakterystyczną formą architektury wnętrz w Dolomitach i nie ma nic do czynienia z „krzywym dachem”. W przypadku gdy klient jest „uczulony na skosy” jest zobowiązany do poinformowania o tym pracowników naszego biura.

Korzystanie z Wellnessu we Włoszech

We Włoszech obowiązuje ustawa, która zabrania małoletnim dzieciom do 16 roku życia wstępu na teren Wellnessu czyli wszelkiego typu saun, łaźni itd. W hotelach, w których basen wraz z saunami tworzy wspólny kompleks, korzystanie z basenu przez dzieci jest ściśle określone godzinami.

Basen hotelowy w hotelach i w Rezydencjach z apartamentami w Dolomitach: małe baseny bez ratownika, rodzice są odpowiedzialni za dzieci, wstęp do sauny i łaźni jest dozwolony dzieciom powyżej 16 lat.

soap2day