Wybierz

 
Happy Week


SkiSet

Kontakt - Wybierz Formularz

Aby otrzymać jak najszybciej odpowiedź, proszę wybrać odpowiedni formularz.

Wyjazd - Hotel

Wyjazd indiwidualny lub grupowy, zakwaterownie w hotelu.Wyjazd - Apartament

Wyjazd indiwidualny lub grupowy, zakwaterownie w apartementach.Płatności, rozliczenia

Dział rozliczeń - Pani Katarzyna Ryś.Napisz do nas

Korespondencja ogólna.Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Okres oczekiwania na ofertę?

Okres oczekiwania na ofertę może trwać od 2 do 4 dni. Związane jest to z faktem, iż każda oferta jest przygotowywana indywidualnie zgodnie z Państwa zamówieniem.

Potwierdzenie rezerwacji?

Rezerwacja musi zostać potwierdzona pisemnie. Potwierdzenie należy wysłać na adres e-mail z którego została wysłana oferta. Po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rezerwacji przygotujemy Umowę Zgłoszenie. Po upływie ważności oferty rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.

Przesłana oferta lub strony internetowe www.dolomity.com.pl są integralna częścią umowy. Umowę Zgłoszenie można przesłać pocztą elektroniczną (Internet), faxem lub pocztą tradycyjną. Umowa Zgłoszenie przesłana pocztą elektroniczną, jest tak samo ważna jak przesłana drogą tradycyjną. W Umowie Zgłoszeniu należy wpisać wszystkie dane, numer telefonu, adres e mail lub sposób kontaktu. W Umowie muszą być wpisane wszystkie osoby rezerwujące Apartament lub pokój w Hotelu. Wypełnioną Umowę należy przesłać w terminie trzech dni roboczych (nie licząc sobót i niedziel) pod rygorem anulacji rezerwacji wstępnej.

Zawarcie umowy następuje w momencie podpisania jej przez zgłaszającego (Umowa Zgłoszenie), występującego w imieniu własnym jak i osób przez siebie zgłoszonych i oznacza przyjęcie wszystkich warunków zawartych w Umowie Zgłoszeniu, lub przez wyrażenie oświadczenia woli w formie elektronicznej;

Art. 60 Kodeksu Cywilnego: „Wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli)”

Art. 61 - 2. Kodeksu Cywilnego: „Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią”

Art. 384 - 4.Kodeksu Cywilnego: „Jeżeli jedna ze stron posługuje się wzorcem umowy w postaci elektronicznej, powinna udostępnić go drugiej stronie przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności”

Art. 661. - 1. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego, jeżeli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

Tylko i wyłącznie świadczenia wymienione i wpisane w Umowie Zgłoszeniu będą realizowane i są przedmiotem Umowy zawartej z B.P. Dolomity Tour.

Zakaz palenia papierosów?

We Włoszech obowiązuje Ustawa Antynikotynowa - nie wolno palić papierosów w miejscach publicznych: barach, restauracjach, w hotelach i apartamentach itd.

Łańcuchy na opony?

We Włoszech w Kodeksie Drogowym jest zapis mówiący, że każdy samochód obowiązkowo musi być wyposażony w łańcuchy śniegowe na terenie górskim.

Sposoby płatności?

Po odesłaniu wypełnionej umowy, należy wpłacić zaliczkę w wysokości 30 % ceny imprezy lub rezerwacji w określonym na Umowie terminie i w walucie EURO lub PLN, wybór waluty jest dowolny.
Kalkulacja rezerwacji jest wyszczególniona na umowie w tym kwota zaliczki, dopłata do całości zamówionych świadczeń, ubezpieczenia i szkółka narciarska. Kwota zaliczki jest przeliczana na PLN zgodnie z kursem dnia Deutsche Bank Dewizy Sprzedaż. Aktualny kurs dnia jest codziennie publikowany na naszej stronie głównej http://www.dolomity.com.pl/kurs-euro

Dopłata do 100 % winna nastąpić na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy pod rygorem anulacji rezerwacji, przy zachowaniu warunków anulacji rezerwacji. Kwota dopłaty jest przeliczana na PLN zgodnie z kursem dnia Deutsche Bank Dewizy Sprzedaż.

Jeżeli zgłoszenie (zawarcie umowy) następuje na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy, Klient wpłaca 100 % należności w Euro lub w PLN, wybór waluty jest dowolny.
Wpłata może nastąpić u Agenta, w siedzibie Tour Operatora lub bezpośrednio na rachunek bankowy Dolomity Tour.
Deutsche Bank P.B.C. S.A. oddział w Katowicach
Nr konta: 58 1910 1136 0013 7429 5121 0001 w PLN
Konto w Euro: SWIFT: DEUTPLPX
PL 31 1910 1136 0013 7429 5121 0002 w Euro
Art.395, 396 oraz Art. 491-494 Kodeksu Cywilnego
Brak dopłaty za imprezę turystyczną lub dokonaną rezerwację w terminie określonym na Umowie, oznacza, że konsument jednostronnie odstąpił od umowy wzajemnej. Organizator ma prawo zachowania z zaliczki rzeczywistych kosztów udokumentowanych i poniesionych w związku z daną rezerwacją. Umowa winna być rozwiązana pisemnie przez obydwie strony.

Ceny świadczeń dla Klienta są cenami umownymi i zawierają podatek od towarów i usług VAT marża. Ceny są publikowane w Euro i przeliczane na PLN zgodnie z kursem Deutsche Bank Dewizy Sprzedaż, B.P. Dolomity Tour posiada dwa rachunki w Deutsche Bank i są one zgłoszone w Urzędzie Skarbowym. Można płacić w Euro lub w PLN. Numery kont w PLN i Euro są podane na umowie.

Cena ustalona w umowie nie może być podwyższona, chyba, że umowa wyraźnie przewiduje możliwość podwyższenia ceny, a organizator turystyki udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności:
1) wzrostu kosztów transportu;
2) wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych;
3) wzrostu kursów walut.
W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.

Rezygnacje z rezerwacji?

Warunki rezygnacji - odstąpienie od umowy: podstawa prawna art.395, 396 oraz art. 491-494 Kodeksu Cywilnego. Każdy klient ma prawo do odstąpienia od umowy:
Rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy (anulacja) następuje w chwili powiadomienia w formie pisemnej Biura Dolomity Tour przez klienta o rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej lub anulacji rezerwacji.
W przypadku rezygnacji klienta z udziału w imprezie lub anulacji rezerwacji, organizator Dolomity Tour potrąca koszty manipulacyjne w kwocie: 80 zł (od umowy) oraz zgodnie z Kodeksem Cywilnym odlicza z sumy całkowitej imprezy turystycznej lub rezerwacji wszystkie koszty udokumentowane i rzeczywiście poniesione przez biuro, koszty poniesione w związku z dokonaną rezerwacją przez klienta. Organizator rozliczy udokumentowane koszty rezygnacji z imprezy w terminie do 30 dni od jej zakończenia, po otrzymaniu faktury od kontrahenta włoskiego.

Odstąpienie od potrąceń może nastąpić tylko w przypadku, jeżeli klient odstępując od umowy, wskaże osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej, której przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z tej umowy. Klient może bez zgody organizatora przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy o świadczeniu usług turystycznych na inną osobę przed terminem wyjazdu. Takie zmiany w umowie (zmiana nazwisk i uczestników w imprezie turystycznej) należy obowiązkowo zgłosić pisemnie w celu uniknięcia bałaganu w momencie zakwaterowania i konieczności zmiany Voucherów.

Termin i sposób składania reklamacji?

B.P. Dolomity Tour jest odpowiedzialne za przebieg imprezy zgodnie z programem oraz ustaloną jakością i standardem świadczeń. W przypadku nie wykonania umowy przez „Dolomity Tour” klientom przysługuje prawo do reklamacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zakończenia imprezy. Reklamacje wniesione do „Dolomity Tour” po upływie 30 dni od zakończenia imprezy uznane zostaną za bezskuteczne. Wszystkie reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 30 dni od dnia wpłynięcia do B.P. Dolomity Tour. Reklamacji podlegają wyłącznie świadczenia wykupione i wymienione w Umowie. Reklamacjom również podlegają decyzje instruktora narciarskiego dotyczące zmiany programu narciarskiego, nawet wtedy, jeżeli instruktor narciarski w trosce o bezpieczeństwo klientów osądzi, że istnieje zagrożenie lawinowe lub inne niebezpieczeństwo pogodowe mogące narazić klienta na utratę zdrowia lub życia.

W jaki sposób można otrzymać voucher na zniżkowy skipass?

Zniżkowe Skipassy przysługują tylko i wyłącznie klientom, którzy wykupili wczasy w B.P. Dolomity Tour. Nie we wszystkich ośrodkach narciarskich można otrzymać zniżki na zakup skipassu. Lista skipassów zniżkowych znajduje się na naszej stronie www.dolomity.com.pl
W Umowie Zgłoszeniu, obowiązkowo, należy wpisać typ skipassu jaki się zamawia - zgodnie z promocją na stronie www.dolomity.com.pl. W przypadku nie zamówienia Skipassu zniżkowego i braku voucheru wystawionego przez Dolomity Tour nie gwarantujemy zniżki. Skipassy wykupujemy we Włoszech w biurze Skipassów wskazanym na Voucherze. Tylko w niektórych okresach np. Freeski skipass jest wliczony w cenę, są to oferty specjalne.
B.P. Dolomity Tour nie sprzedaje Skipassów, jedynie umożliwia zakup skipassów po zniżkowej cenie w wybranych ośrodkach narciarskich.

Vouchery są wysyłane po uregulowaniu przez Klienta całkowitej należności zgodnie z Umową, uczestnik imprezy lub osoba rezerwująca, na 7-5 dni przed wyjazdem otrzymuje Voucher w formie elektronicznej (wysyłany e mailem) będący jedynym honorowanym dokumentem upoważniającym do udziału w imprezie, i określającym zakres wykupionych świadczeń. Dodatkowo klient otrzymuje Voucher na zakup zniżkowego Skipassu, skierowanie na kurs narciarski, informację o polisie ubezpieczeniowej, o ile takie świadczenia zostały wykupione. Na życzenie klienta, o ile nie będzie zmian, Voucher będzie wysłany wcześniej po uprzednim uzgodnieniu z pracownikami biura.

Co to jest Freeski?

Freeski to promocja obejmująca zakwaterowanie i skipassy w określonych terminach. Nie we wszystkich ośrodkach narciarskich jest organizowane Freeski.

Kto może zapisać dziecko do polskiej szkółki narciarskiej i snowboardowej Dolomity Tour?

W Polskiej Szkółce Narciarskiej i Snowboardowej mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie dzieci rodziców, którzy wykupili świadczenia w Biurze Dolomity Tour. Opłata za kurs musi zostać uiszczona w Polsce. W Polsce rodzice otrzymują skierowanie na kurs narciarski i są zobowiązani do przekazania skierowania instruktorowi narciarskiemu wymienionemu na tym skierowaniu.

Standardowe wyposażenie pokoju hotelowego?

Pokoje hotelowe posiadają łazienki. Na wyposażeniu znajdują się ręczniki oraz pościel.

Standardowe wyposażenie apartamentów?

Apartamenty są wyposażone w cały sprzęt kuchenny, oprócz elektrycznych dzbanków do gotowania wody, bo włosi nie piją herbaty. W apartamentach nie ma środków higienicznych, płynów do mycia naczyń.
Łóżka we Włoszech są ścielone zupełnie inaczej niż w Polsce, nie używa się pierza, są kapy, koce i małe poduchy. Nasza bielizna pościelowa nie pasuje do włoskich standardów ścielenia, jeżeli nie ma bielizny pościelowej w apartamencie, należy wziąć dwa prześcieradła i powłoczkę na poduszkę.

Nie wolno trzymać nart i butów narciarskich w pokoju hotelowym lub w apartamencie, w każdym obiekcie jest narciarnia.

Sprzątanie odpłatne w apartamentach oznacza sprzątanie końcowe, niemniej należy wynieść śmieci i wymyć kuchenkę gazową, talerze i garnki.

Dodatkowe łóżko w apartamencie?

W przypadku zabrania dodatkowej osoby do apartamentu w którym jest dokładnie określona liczba łóżek, obowiązkowo należy powiadomić o tym organizatora, dotyczy to również dzieci, które są takimi samymi "osobami" jak dorośli. Każda dodatkowa osoba musi być zgłoszona w umowie, ponieważ nie we wszystkich apartamentach można wstawić dodatkowe łóżko. Organizator jest zobowiązany powiadomić właściciela apartamentu o każdej dodatkowej osobie. W przypadku nie zgłoszenia dodatkowej osoby właściciel hotelu lub apartamentu ma prawo odmówić zakwaterowania osób nie wymienionych na Voucherze, lub może pobrać dodatkową opłatę za "waleta"!

Temperatura w apartamencie i hotelach?

W Hotelach i Apartamentach jest chłodniej niż w polskich domach. Ogrzewanie w Hotelach i Apartamentach jest regulowane komputerowo, w niektórych apartamentach można nastawić samemu temperaturę, ale obowiązuje temperatura od 21 - 24 stopni. Należy wziąć ciepłą pidżamę dla dziecka, dla męża też !

Co to jest „mansarda” w apartamencie i hotelach?

Wiele apartamentów w Dolomitach posiada skośny dach i są to mansardy. Często używa się tego terminu do określenia pomieszczenia mieszczącego się pod dachem mansardowym, spadzistym, typowym dla okolic górskich. Konstrukcja mansardowa apartamentu lub pokoju hotelowego jest charakterystyczną formą architektury wnętrz w Dolomitach i nie ma nic do czynienia z „krzywym dachem”. W przypadku gdy klient jest „uczulony na skosy” jest zobowiązany do poinformowania o tym pracowników naszego biura.

Korzystanie z Wellnessu we Włoszech?

We Włoszech obowiązuje ustawa, która zabrania małoletnim dzieciom do 16 roku życia wstępu na teren Wellnessu czyli wszelkiego typu saun, łaźni itd. W hotelach, w których basen wraz z saunami tworzy wspólny kompleks, korzystanie z basenu przez dzieci jest ściśle określone godzinami.