Wybierz

 
Happy Week


SkiSet

Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej Organizowanej przez Biuro Podróży „Dolomity Tour” Władysława Jura w Katowicach 40-014 Katowice ul. Stanisława 8

Podstawa prawna: Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz Ustawa z dnia 29.04.2010 o zmianie Ustawy o usługach turystycznych

Numer zezwolenia: Rejestr Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego Numer 574; 

Umowa Gwarancji Ubezpieczeniowej AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Dolomity Tour Władysława Jura jest firmą prywatną i prowadzi działalność gospodarczą:

Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 63228 Prezydent Miasta Katowice.

Uprzejmie prosimy o przeczytanie niniejszych Warunków Uczestnictwa.

Niniejsze warunki uczestnictwa zwane dalej warunkami stanowią standardowe zasady udziału P. T. Klientów w imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro Podróży „Dolomity Tour” zwanej dalej „ Dolomity Tour” i stanowią integralną część umowy zawartej między touroperatorem Biuro Podróży Dolomity Tour, a klientem kupującym imprezę turystyczną lub usługę turystyczną. Podstawa Prawna: Kodeks Cywilny i Ustawa o Usługach Turystycznych.
Zawarcie umowy: podstawą prawną zawarcia Umowy jest Kodeks Cywilny i Ustawa o Usługach Turystycznych.

& 1. Podstawa Prawna: Kodeks Cywilny Dział 1;2;3;4;5;
Zawarcie umowy następuje w momencie podpisania jej przez zgłaszającego (Umowa Zgłoszenie), występującego w imieniu własnym jak i osób przez siebie zgłoszonych i oznacza przyjęcie wszystkich warunków zawartych w Umowie Zgłoszeniu, lub przez wyrażenie oświadczenia woli w formie elektronicznej;
Art. 60 Kodeksu Cywilnego: „Wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli)”...
Art. 61 § 2. Kodeksu Cywilnego: „Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią”...
Art. 384 & 4.Kodeksu Cywilnego: „Jeżeli jedna ze stron posługuje się wzorcem umowy w postaci elektronicznej, powinna udostępnić go drugiej stronie przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności”...
Art. 661. § 1. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego, jeżeli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

& 1a.
Przesłana oferta przez B.P. Dolomity Tour lub strony internetowe www.dolomity.com.pl są integralna częścią umowy. Umowę Zgłoszenie można przesłać pocztą elektroniczną (Internet) lub faxem lub pocztą tradycyjną. Umowa Zgłoszenie przesłana pocztą elektroniczną, jest tak samo ważna jak przesłana drogą tradycyjną. W Umowie Zgłoszeniu należy wpisać wszystkie dane, numer telefonu, adres e-mail lub sposób kontaktu. W Umowie muszą być wpisane wszystkie osoby rezerwujące Apartament lub pokój w Hotelu. Wypełnioną Umowę należy przesłać w terminie trzech dni roboczych (nie licząc sobót i niedziel) pod rygorem anulacji rezerwacji wstępnej.

& 2.
Tylko i wyłącznie świadczenia wymienione i wpisane w Umowie Zgłoszeniu będą realizowane i są przedmiotem Umowy zawartej z B.P. Dolomity Tour.

& 3.
Można dokonywać zmian w Umowie Zgłoszeniu (zmiana nazwisk, typu skipassów) do 24 godzin przed wyjazdem. B.P. Dolomity Tour musi mieć czas na powiadomienie kontrahenta włoskiego o zmianach. Zmiany dokonywane w umowie są bezpłatne.

& 4.
Skipassy: w Umowie Zgłoszeniu obowiązkowo należy wpisać typ skipassu jaki się zamawia - zgodnie z promocją na stronie www.dolomity.com.pl. Nie wszystkie skipassy są zniżkowe, lista skipassów zniżkowych znajduje się na naszej stronie www.dolomity.com.pl

W przypadku nie zamówienia Skipassu zniżkowego nie gwarantujemy zniżki. Skipassy wykupujemy we Włoszech w biurze Skipassów wskazanym na Voucherze Skipassy.

Tylko w niektórych okresach np. Freeski skipass jest wliczony w cenę, są to oferty specjalne.

B.P. Dolomity Tour nie sprzedaje Skipassów, jedynie umożliwia zakup skipassów po zniżkowej cenie
w wybranych ośrodkach narciarskich.

& 5.
B.P. Dolomity Tour odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
1) działaniem lub zaniechaniem klienta;
2) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
3) siłą wyższą.

Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w przypadkach wymienionych w & 5 nie zwalnia organizatora turystyki od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu klientowi.

& 6.
Organizator, który przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z klientem, z zastrzeżeniem art. 17 Ustawy o Usługach Turystycznych, powinien niezwłocznie o tym powiadomić klienta. W takiej sytuacji klient powinien niezwłocznie poinformować organizatora, czy: 

1) przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo
2) odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.

& 7.
Jeżeli klient, zgodnie z & 6, odstępuje od umowy lub jeżeli organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od klienta, klient ma prawo, według swojego wyboru: 

1) uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie;
2) żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.

& 8.
W wypadkach określonych w ust. 3 Ustawy o Usługach Turystycznych klient może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy, chyba że odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło 

z powodu:
1) zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w umowie, dotyczy to imprez autokarowych, w przypadku mniejszej liczby uczestników niż 25 osób, organizator Dolomity Tour ma prawo odwołać imprezę turystyczną i jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia uczestników, którzy już wykupili imprezę.
2) siły wyższej

& 9.
Płatności, ceny, zaliczka i wpłata końcowa

1. Ceny świadczeń dla Klienta są cenami umownymi i zawierają podatek od towarów i usług VAT marża. Ceny są publikowane w Euro i przeliczane na PLN zgodnie z kursem Deutsche Bank Dewizy Sprzedaż, B.P. Dolomity Tour posiada dwa rachunki w Deutsche Bank i są one zgłoszone w Urzędzie Skarbowym. Można płacić w Euro lub w PLN. Numery kont w PLN i Euro są podane na umowie.

2. Po odesłaniu wypełnionej umowy, należy wpłacić zaliczkę w wysokości 30 % ceny imprezy lub rezerwacji w określonym na Umowie terminie i w walucie EURO lub PLN, wybór waluty jest dowolny.

3. Cena ustalona w umowie nie może być podwyższona, chyba, że umowa wyraźnie przewiduje możliwość podwyższenia ceny, a organizator turystyki udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności:
1) wzrostu kosztów transportu;
2) wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych;
3) wzrostu kursów walut.

W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.

& 10.
Kwota zaliczki jest przeliczana na PLN zgodnie z kursem dnia Deutsche Bank Dewizy Sprzedaż. Aktualny kurs dnia jest codziennie publikowany na naszej stronie głównej www.dolomity.com.pl

& 11.
Dopłata do 100 % winna nastąpić na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy pod rygorem anulacji rezerwacji, przy zachowaniu warunków & 17.

Dopłaty można dokonać w Euro lub w PLN, wybór waluty jest dowolny. Kwota dopłaty jest przeliczana na PLN zgodnie z kursem dnia Deutsche Bank Dewizy Sprzedaż.
Kurs dnia jest codziennie publikowany na naszej stronie głównej www.dolomity.com.pl

& 12.
art. 395, 396 oraz art. 491-494 Kodeksu Cywilnego

Brak dopłaty za imprezę turystyczną lub dokonaną rezerwację w terminie określonym na Umowie, oznacza, że konsument jednostronnie odstąpił od umowy wzajemnej. Organizator ma prawo zachowania z zaliczki rzeczywistych kosztów udokumentowanych i poniesionych w związku z daną rezerwacją. Umowa winna być rozwiązana pisemnie przez obydwie strony.

& 13.
Jeżeli zgłoszenie (zawarcie umowy) następuje na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy, Klient wpłaca 100 % należności w Euro lub w PLN, wybór waluty jest dowolny.

Przy wpłacie w PLN kwota jest przeliczana na PLN zgodnie z kursem dnia Deutsche Bank Dewizy Sprzedaż. Kurs dnia jest codziennie publikowany na naszej stronie głównej www.dolomity.com.pl

Wpłata może nastąpić u Agenta, w siedzibie Tour Operatora lub bezpośrednio na rachunek bankowy Dolomity Tour. Należność może być regulowana w Euro lub w PLN.
Deutsche Bank P.B.C. S.A. oddział w Katowicach
Nr konta: 58 1910 1136 0013 7429 5121 0001 w PLN
Konto w Euro: SWIFT: DEUTPLPX
PL 31 1910 1136 0013 7429 5121 0002 w Euro

& 14.
Vouchery: po uregulowaniu przez Klienta całkowitej należności zgodnie z Umową , uczestnik imprezy lub osoba rezerwująca, na 7 do 5 dni przed wyjazdem otrzymuje Voucher w formie elektronicznej (wysyłany e-mailem) będący jedynym honorowanym dokumentem upoważniającym do udziału w imprezie i określającym zakres wykupionych świadczeń. Dodatkowo klient otrzymuje Voucher na Skipassy, skierowanie na kurs narciarski lub snowboardowy, informację o polisie ubezpieczeniowej, o ile takie świadczenia zostały wykupione. Na życzenie klienta, o ile nie będzie zmian, Voucher będzie wysłany wcześniej po uprzednim uzgodnieniu z pracownikami biura.

& 15.
Odwołanie imprezy turystycznej - podstawa prawna; Ustawa o Usługach Turystycznych.
B.P. „Dolomity Tour” zastrzega sobie prawo odwołania imprezy autokarowej jak i każdej imprezy zorganizowanej do 14 dni przed jej rozpoczęciem, w przypadku działania czynników „siły wyższej” oraz w przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników imprezy – 25 osób. Niemożność realizacji imprezy wiąże się z obowiązkiem natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie klientów, jak również zwrotem całkowitej wpłaty bez potrąceń, lub propozycją uczestniczenia w innej imprezie.

& 16.
Dokumenty: klient powinien posiadać aktualne dokumenty upoważniające do przekroczenia granicy, zobowiązany jest również do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących na terenie Polski, w krajach tranzytowych oraz kraju docelowym.

& 17.
Warunki rezygnacji: odstąpienie od umowy: podstawa prawna art. 395, 396 oraz art. 491-494 Kodeksu Cywilnego, każdy klient ma prawo do odstąpienia od umowy:

Rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy (anulacja) następuje w chwili powiadomienia w formie pisemnej Biura Dolomity Tour przez klienta o rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej lub anulacji rezerwacji;

W przypadku rezygnacji klienta z udziału w imprezie lub anulacji rezerwacji, organizator Dolomity Tour potrąca koszty manipulacyjne w kwocie: 80 zł (od umowy) oraz zgodnie z Kodeksem Cywilnym odlicza z sumy całkowitej imprezy turystycznej lub rezerwacji wszystkie koszty udokumentowane i rzeczywiście poniesione przez biuro, koszty poniesione w związku z dokonaną rezerwacją przez klienta. Organizator rozliczy udokumentowane koszty rezygnacji z imprezy w terminie do 30 dni od jej zakończenia, po otrzymaniu faktury od kontrahenta włoskiego.

& 18.
Odstąpienie od potrąceń może nastąpić tylko w przypadku, jeżeli klient odstępując od umowy, wskaże osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej, której przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z tej umowy. Klient może bez zgody organizatora przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy o świadczeniu usług turystycznych na inną osobę przed terminem wyjazdu. Takie zmiany w umowie (zmiana nazwisk i uczestników w imprezie turystycznej) należy obowiązkowo zgłosić pisemnie w celu uniknięcia bałaganu w momencie zakwaterowania i konieczności zmiany Voucherów.

& 19.
Ubezpieczenia:
klient uczestniczący w imprezie organizowanej przez B.P. „Dolomity Tour” musi być ubezpieczony od: kosztów leczenia za granicą, następstw nieszczęśliwych wypadków, bagaż, OC, ratownictwo górskie i sprzęt narciarski.

Bardzo Ważne: Ubezpieczenie od Rezygnacji:
Istnieje możliwość zawarcia umowy ubezpieczeniowej od kosztów rezygnacji z uczestnictwa
w imprezie turystycznej z przyczyn losowych niezależnych od ubezpieczonego.

B.P. Dolomity Tour radzi swoim klientom wykupienie takiego ubezpieczenia w celu uniknięcia strat finansowych. Jeżeli można odzyskać 100% poniesionych kosztów za świadczenia z których się nie skorzystało, to ubezpiecz się !!! Nie ryzykuj! Koszt ubezpieczenia to 2,6 % ceny imprezy lub rezerwacji.

W przypadku uczestników chorych na choroby przewlekłe i nowotworowe zalecane jest wykupienie dodatkowo rozszerzenia ubezpieczenia, ponieważ ubezpieczenie Kontynenty AXA nie obejmuje następstw chorób przewlekłych.
Biuro Podróży Dolomity Tour zaleca wszystkim narciarzom posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, która uprawnia polskich obywateli do świadczeń zdrowotnych na terenie całej Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju Unii Europejskiej. Kartę nieodpłatnie wydaje NFZ właściwy dla miejsca zamieszkania klienta.

Bez okazania polisy ubezpieczeniowej KL, NNW, OC, Biuro Podróży „ Dolomity Tour” nie wyda skierowania na wczasy narciarskie.

& 20.
Reklamacje:
B.P. Dolomity Tour jest odpowiedzialne za przebieg imprezy zgodnie z programem oraz ustaloną jakością i standardem świadczeń. W przypadku nie wykonania umowy przez „Dolomity Tour” klientom przysługuje prawo do reklamacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zakończenia imprezy. Reklamacje wniesione do „Dolomity Tour” po upływie 30 dni od zakończenia imprezy uznane zostaną za bezskuteczne. Wszystkie reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 30 dni od dnia wpłynięcia do B.P. Dolomity Tour. Reklamacji podlegają wyłącznie świadczenia wykupione i wymienione w Umowie. Reklamacjom również podlegają decyzje instruktora narciarskiego dotyczące zmiany programu narciarskiego, nawet wtedy, jeżeli instruktor narciarski w trosce o bezpieczeństwo klientów osądzi, że istnieje zagrożenie lawinowe lub inne niebezpieczeństwo pogodowe mogące narazić klienta na utratę zdrowia lub życia.

& 21.
Zakwaterowanie w Hotelu lub Apartamencie
: Kodeks cywilny Księga Pierwsza, część ogólna Tytuł I art. 5-6-7; o zasadach współżycia społecznego;

Goście hotelowi jak i goście apartamentów winni przestrzegać regulaminu hotelowego i zasad współżycia społecznego, godziny doby hotelowej, regulaminu apartamentów i ciszy nocnej.
W przypadku zabrania dodatkowej osoby do apartamentu w którym jest dokładnie określona liczba łóżek, obowiązkowo należy powiadomić o tym organizatora, dotyczy to również dzieci, które są takimi samymi "osobami" jak dorośli. Każda dodatkowa osoba musi być zgłoszona w umowie, ponieważ nie we wszystkich apartamentach, można wstawić dodatkowe łóżko. Organizator jest zobowiązany powiadomić właściciela apartamentu o każdej dodatkowej osobie.

W przypadku nie zgłoszenia dodatkowej osoby właściciel hotelu lub apartamentu ma prawo odmówić zakwaterowania osób nie wymienionych na Voucherze, lub może pobrać dodatkową opłatę za "waleta"!

Doba Hotelowa czyli cisza nocna w hotelu i apartamentach:

art.51 & 1 i art.45 Kodeksu Wykroczeń: w Dolomitach jak i w Polsce obwiązuje cisza nocna
w godzinach od 22.00 do 6.00 rano. Również we Włoszech zakłócanie ciszy nocnej jest regulowane Kodeksem Wykroczeń. Wykwaterowywanie się w nocy z Hotelu lub apartamentu wymaga zgody recepcjonisty lub właściciela obiektu.

Informacje:

- wyposażenie apartamentów w Dolomitach: w apartamentach nie ma środków higienicznych, płynów do mycia naczyń, oraz elektrycznych dzbanków do gotowania wody na herbatę czy kawę. Włosi nie piją herbaty, piją wodę i wino, a kawę robią w ekspresie, który stawia się na gazie.

- nie wolno trzymać nart i butów narciarskich w pokoju hotelowym lub w apartamencie, w każdym obiekcie jest narciarnia.

- wellness: we Włoszech wstęp do sauny i łaźni jest dozwolony dzieciom powyżej 16 lat.

- w Hotelach i apartamentach nie wolno palić, można na balkonie!

- w restauracjach hotelowych i w barze nie wolno pić własnego alkoholu!

- sprzątanie odpłatne w apartamentach oznacza sprzątanie końcowe, niemniej należy wynieść śmieci i wymyć kuchenkę gazową, talerze i garnki.

w Hotelach, obiadokolacja jest zawsze od godz. 19.30 - 20.00 - i nic tego nie zmieni, kucharz przychodzi dopiero po południu.

- pościel w Hotelu i w apartamentach: łóżka we Włoszech są ścielone zupełnie inaczej niż w Polsce, nie używa sie pierza, są kapy, koce i małe poduchy. Nasza bielizna pościelowa nie pasuje do włoskich standardów ścielenia, jeżeli nie ma bielizny pościelowej w apartamencie, należy wziąć dwa prześcieradła i powłoczkę na poduszkę.

- ogrzewanie w hotelach i apartamentach: ogrzewanie jest regulowane komputerowo, w niektórych apartamentach można nastawić samemu temperaturę, ale obowiązuje temperatura od 21 - 24 stopni. Należy wziąć ciepłą pidżamę dla dziecka, dla męża też!

& 22.
Brak pilota, jest instruktor, bezpieczeństwo na trasach. 

W imprezach narciarskich organizowanych przez B.P. Dolomity Tour funkcję przewodnika turystycznego i pilota przejmują profesjonalni instruktorzy narciarscy posiadający legitymację i uprawnienia Instruktora PZN lub MEN. Biuro Dolomity Tour nie zatrudnia pilotów. Uczestnicy imprez narciarskich organizowanych przez B.P. Dolomity Tour muszą przestrzegać regulaminu Skipassów i przepisów bezpieczeństwa obowiązujących na trasach narciarskich kraju, do którego wyjeżdżają. Nieprzestrzeganie regulaminu Skipassów (skipass jest przypisany do narciarza i nie wolno go zamieniać z drugą osobą, jest dowodem tożsamości w górach) i przepisów bezpieczeństwa obowiązujących na trasach skutkuje wysokim mandatem lub odebraniem karnetu przez policję górską. 

& 23.
W Polskiej Szkółce Narciarskiej i Snowboardowej mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie dzieci rodziców, którzy wykupili świadczenia w Biurze Dolomity Tour. Opłata za kurs musi zostać uiszczona w Polsce. W Polsce rodzice otrzymują skierowanie na kurs narciarski i są zobowiązani do przekazania skierowania instruktorowi narciarskiemu wymienionemu na tym skierowaniu.

& 24.
Uczestnicy wyjazdów organizowanych przez B.P. Dolomity Tour uprawiają narciarstwo i snowboard na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

& 25.
W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Usługach Turystycznych z dnia 29.08.1997 wraz ze zmianami. (Dz. U. 2004 N.223 poz.2268 wraz ze zmianami).

& 26.
Podstawy prawne przesyłania dokumentów drogą elektroniczną: Prawa Obrotu Elektronicznego (e- commerce).

W Unii Europejskiej tzw. prawo obrotu elektronicznego (e-commerce) regulują przede wszystkim następujące Dyrektywy:
1. 1997/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20.05.1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość;
2. 1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.12.1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych;
3. 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 08.06.2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym);
4. 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.09.2002 r. dotycząca sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz zmieniająca dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 97/27/WE.

W polskim systemie prawnym:
1.Ustawa z 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (wdraża dyrektywę 1997/7/WE oraz dyrektywę 2000/65/WE;
2. Ustawa z 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym, dalej: „u.p.e.” (wdraża dyrektywę 1999/93/WE);
3. Ustawa z 17.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (wdraża dyrektywę 2000/31/WE, z wyjątkiem przepisów dotyczących umów zawieranych elektronicznie);
4. Ustawa z 14.02.2003 r. o zmianie Kodeksu cywilnego i niektórych innych ustaw (wdraża pozostałe przepisy dyrektywy 2000/31/WE);

Dolomity Tour
Katowice 08.05.2017