Wybierz

Happy Week

Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej Organizowanej przez Biuro Podróży „Dolomity Tour” Władysława Jura w Katowicach 40-014 Katowice ul. Stanisława 8 - sezon 2023/2024

z dnia 01.09.2023

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, Kodeks Cywilny.

1. Niniejsze warunki uczestnictwa zwane dalej warunkami stanowią standardowe i prawne zasady udziału P. T. Klientów w imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro Podróży „Dolomity Tour” zwanej dalej „Dolomity Tour” i stanowią integralną część Umowy zawartej między touroperatorem Biuro Podróży Dolomity Tour, a klientem kupującym imprezę turystyczną lub usługę turystyczną.
 

2. Integralną część niniejszych Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej stanowią:

- Oferta przesłana e-mailem,

- Formularz Rezerwacyjny,

- Umowa,

- Poradnik dla Narciarzy,

- Informacje dotyczące Ubezpieczenia,

- Regulamin Szkółki Narciarskiej i/lub Snowboardowej,

- Strona www.dolomity.com.pl
 

3. Podróżny nie może zrzec się w całości lub w części praw wynikających z ustawy.

4. Fundusz Gwarancyjny 1. W związku z nowelizacją Ustawy o usługach turystycznych, na podstawie art. 10 f ust. 3, z dniem 26 listopada 2016 do cen imprez turystycznych organizowanych przez B.P. Dolomity Tour doliczana jest składka, którą biuro w całości będzie odprowadzało na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 2. Obowiązek uiszczenia składki powstaje z dniem zawarcia Umowy - Zgłoszenia i wynosi 5 PLN za osobę (dojazd własny) lub 10 PLN za osobę (w przypadku dojazdu autokarem) za wyjątkiem krajów mających lądową granicę z Polską. 3. Brak zapłaty kwoty składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w terminie wskazanym powyżej jest jednoznaczny z rezygnacją Klienta.
 

FORMULARZ REZERWACYJNY I UMOWA

5. Przesłana oferta przez B.P. Dolomity Tour, Poradnik narciarski, Informacje dotyczące Ubezpieczenia, Regulamin Szkółki Narciarskiej i/lub Snowboardowej i strony internetowe www.dolomity.com.pl są integralna częścią Formularza Rezerwacyjnego i Umowy o udział w imprezie turystycznej.

Umowę można przesłać pocztą elektroniczną (Internet) lub faxem lub pocztą tradycyjną. Umowa przesłana pocztą elektroniczną, jest tak samo ważna jak przesłana drogą tradycyjną.

6. W Formularzu Rezerwacyjnym i w Umowie należy wpisać:

- wszystkie dane, numer telefonu, adres e-mail lub sposób kontaktu;

- w Formularzu Rezerwacyjnym i w Umowie muszą być wpisane wszystkie osoby rezerwujące Apartament lub pokój w Hotelu;

- w Formularzu Rezerwacyjnym i w Umowie należy wpisać dzieci, które będą korzystały z kursów Szkółki Narciarskiej / Snowboardowej „Dolomity Tour”, oraz zaznaczyć stopień zaawansowania dziecka;

- w Formularzu Rezerwacyjnym i w Umowie należy zaznaczyć rodzaj i typ Skipassu zgodnie z przesłaną ofertą i decyzją podjętą przez klienta;

- w Formularzu Rezerwacyjnym i w Umowie należy wpisać „specjalne życzenia” lub informacje o niestandardowych potrzebach klienta (np. niepełnosprawność, łóżeczko dla małego dziecka…itd.)

- można dokonywać zmian w Umowie Zgłoszeniu (zmiana nazwisk, typu Skipassów itd.) - prosimy o zgłaszanie zmian najpóźniej do 48 godzin przed wyjazdem. B.P. Dolomity Tour musi mieć czas na powiadomienie kontrahenta włoskiego o zmianach. Koszty zmiany Umowy (zmiana terminu, rodzaju zakwaterowania, wieku uczestnika, Skipassu) ponoszą klienci solidarnie.

- w chwili zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej lub niezwłocznie po jej zawarciu B.P. Dolomity Tour udostępnia klientowi na trwałym nośniku (e-mail) kopię tej umowy lub potwierdzenie jej zawarcia. Klient jest uprawniony do żądania kopii umowy o udział w imprezie turystycznej w postaci papierowej,

- w przypadku niezgłoszenia dodatkowej osoby właściciel hotelu lub apartamentu ma prawo odmówić zakwaterowania osób nie wymienionych na Voucherze, lub może pobrać dodatkową opłatę za "waleta" !

Wypełniony Formularz Rezerwacyjny i Umowę należy przesłać w terminie trzech dni roboczych (nie licząc sobót i niedziel) pod rygorem anulacji rezerwacji wstępnej.

Tylko i wyłącznie świadczenia wymienione i wpisane w Umowie będą zrealizowane i są przedmiotem Umowy zawartej z B.P. Dolomity Tour.

B.P. Dolomity Tour jest odpowiedzialne za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej.

INFORMACJE

7. Organizator turystyki B.P. Dolomity Tour, w przypadku gdy impreza turystyczna jest sprzedawana za jego pośrednictwem, udziela podróżnemu, zanim podróżny ten zwiąże się jakąkolwiek umową o udział w imprezie turystycznej lub odpowiadającą jej ofertą, następujących informacji:

- miejsce pobytu, trasę i czas trwania imprezy, w tym co najmniej przybliżoną datę początkową i końcową oraz liczbę noclegów zapewnianych w trakcie imprezy turystycznej,

- położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, według przepisów kraju pobytu,

- liczbę i rodzaj posiłków,

- inne usługi uwzględnione w cenie imprezy turystycznej,

- informację o wymaganiach językowych, w przypadku gdy skorzystanie przez podróżnego z niektórych usług turystycznych będzie zależało od skutecznej komunikacji ustnej,

- kwotę lub procentowy udział przedpłaty w cenie imprezy turystycznej i termin jej wniesienia oraz termin zapłaty całej ceny, a także sposób dokonania zapłat,

- cenę imprezy turystycznej łącznie z podatkami oraz w razie potrzeby z wszelkimi dodatkowymi opłatami i innymi kosztami lub – jeśli nie można zasadnie oczekiwać, aby koszty te zostały obliczone przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej – informację o rodzaju dodatkowych kosztów, którymi podróżny może zostać obciążony,

- minimalną liczbę osób wymaganych, aby impreza turystyczna się odbyła,

- termin powiadomienia podróżnego na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeśli jej realizacja jest uzależniona od liczby zgłoszeń;


CENA - ZMIANA WARUNKÓW UMOWY PRZEZ ORGANIZATORA IMPREZY TURYSTYCZNEJ

8. Po zawarciu umowy o udział w imprezie turystycznej podwyższenie ceny jest możliwe wyłącznie, gdy w umowie wyraźnie zastrzeżono taką możliwość oraz gdy stanowi ona, że podróżny ma prawo do obniżki ceny. 

Umowa o udział w imprezie turystycznej określa, w jaki sposób będą obliczane zmiany cen. Podwyższenie cen jest możliwe wyłącznie jako bezpośredni skutek zmiany:

1) ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania; 

2) wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach; 

3) kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej.

9. Cena ustalona w umowie o udział w imprezie turystycznej nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej.

10. Organizator turystyki powiadamia podróżnego na trwałym nośniku, w sposób jasny i zrozumiały, o zmianie ceny oraz uzasadnia podwyżkę i wskazuje sposób jej obliczenia.

11. Organizator turystyki przed rozpoczęciem imprezy turystycznej może dokonać jednostronnie zmiany warunków umowy o udział w imprezie turystycznej także w przypadku, gdy łącznie spełnia następujące warunki;

1) zastrzegł sobie prawo do tego w umowie; 

2) zmiana jest nieznaczna; 

3) poinformuje podróżnego o zmianie w sposób jasny, zrozumiały i widoczny, na trwałym nośniku.

12. Organizator B.P. Dolomity Tour w sposób jasny, zrozumiały i widoczny informuje podróżnego o:

- zmianach warunków umowy o udział w imprezie turystycznej oraz o ewentualnym wpływie tych zmian na cenę; 

- rozsądnym terminie, w którym podróżny poinformuje organizatora o swojej decyzji, 

- odstąpieniu od umowy o udział w imprezie turystycznej za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie od umowy,

- zastępczej imprezie turystycznej oraz jej cenie, jeśli jest oferowana.

13. Podróżny w terminie wyznaczonym przez organizatora turystyki informuje B.P. Dolomity Tour, że:

- przyjmuje proponowaną zmianę umowy o udział w imprezie turystycznej albo

- odstępuje od umowy o udział w imprezie turystycznej za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie, albo

- odstępuje od umowy o udział w imprezie turystycznej oraz przyjmuje zastępczą imprezę turystyczną.

14. Organizator turystyki B.P. Dolomity Tour może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:

- liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie o udział w imprezie turystycznej, a organizator turystyki powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej w terminie określonym w umowie o udział w imprezie turystycznej, lecz nie później niż na: 

- 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,

- 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2–6 dni, 

- 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni, lub 

- organizator turystyki nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. 

- organizator turystyki dokonuje zwrotu poniesionych opłat i wpłat, o których mowa, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej.

ROZWIĄZANIE UMOWY PRZEZ KLIENTA

15. Klient ma prawo do rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej za stosowną opłatą. Podróżny może zostać zobowiązany do zapłacenia odpowiedniej i uzasadnionej opłaty 100 PLN za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej na rzecz organizatora turystyki.
 

16. Warunki rezygnacji: odstąpienie od umowy: podstawa prawna art. 395, 396 oraz art. 491-494 Kodeksu Cywilnego, każdy klient ma prawo do odstąpienia od umowy:

Rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy (anulacja) następuje w chwili powiadomienia w formie pisemnej Biura Dolomity Tour przez klienta o rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej lub anulacji rezerwacji;

17. W przypadku rezygnacji klienta z udziału w imprezie lub anulacji rezerwacji, organizator Dolomity Tour potrąca koszty manipulacyjne w kwocie: 100 zł (od umowy) oraz zgodnie z Kodeksem Cywilnym odlicza z sumy całkowitej imprezy turystycznej lub rezerwacji wszystkie koszty udokumentowane i rzeczywiście poniesione przez biuro, koszty poniesione w związku z dokonaną rezerwacją przez klienta. Organizator rozliczy udokumentowane koszty rezygnacji z imprezy w terminie do 14 dni od jej zakończenia, po otrzymaniu faktury od kontrahenta włoskiego.

18. W Umowie o udział w imprezie turystycznej może zostać wskazana opłata za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej w wysokości zależnej od tego, w jakim czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej doszło do odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej, od spodziewanych oszczędności kosztów oraz spodziewanego dochodu z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez podróżnego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA IMPREZY TURYSTYCZNEJ

19. Organizator turystyki B.P. Dolomity Tour ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez organizatora turystyki, czy przez innych dostawców usług turystycznych.

O stwierdzeniu niezgodności z oferta i Umową podróżny zawiadamia organizatora turystyki niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania imprezy turystycznej, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy.

Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej, organizator turystyki usuwa niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą.

 

PRAWA KLIENTA – REKLAMACJA
20. Podróżnemu przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem podróżnego.

Podróżnemu przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku niezgodności. Organizator turystyki niezwłocznie wypłaca odszkodowanie lub zadośćuczynienie. 

Podróżnemu nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność w przypadku, gdy organizator turystyki udowodni, że:

- winę za niezgodność ponosi podróżny; 

- winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć;

- niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.

Roszczenia, o których mowa przedawniają się z upływem 3 lat.

Reklamacji podlegają wyłącznie świadczenia wykupione i wymienione w Umowie o udział w imprezie turystycznej.

Reklamacjom podlegają również decyzje instruktora narciarskiego dotyczące zmiany programu narciarskiego, nawet wtedy, jeżeli instruktor narciarski w trosce o bezpieczeństwo klientów osądzi, że istnieje zagrożenie lawinowe lub inne niebezpieczeństwo pogodowe mogące narazić klienta na utratę zdrowia lub życia. Na reklamacje dotyczące Szkoły Narciarstwa Dolomity Tour odpowiedzi udziela bezpośrednio uprawniony instruktor narciarstwa, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników kursu narciarskiego.

SKIPASSY PROMOCYJNE I ZNIŻKOWE (dotyczy wybranych ośrodków narciarskich)

21. Skipassy promocyjne:

- w Formularzu Rezerwacyjnym i w Umowie obowiązkowo należy wpisać typ skipassu jaki się zamawia zgodnie z promocją w przesłanej ofercie i na stronie www.dolomity.com.pl,

- promocje skipassów są tylko i wyłącznie w określonych terminach,

- promocyjne, tańsze skipassy są w pakiecie turystycznym, który obejmuje zakwaterowanie, kurs narciarski dla dzieci, skipass i ewentualnie ubezpieczenie,

- każdy z elementów pakietu turystycznego ma swoją cenę. Za poszczególne elementy pakietu turystycznego płacimy w Polsce, również za tańsze skipassy,

- zapłacone skipassy w Polsce odbieramy w Biurze Skipassów Ośrodka Narciarskiego we Włoszech. 

Cena skipassu promocyjnego jest podwyższona o obowiązkowy w Polsce podatek VAT Marża. 

W przypadku nie wykupienia skipassu promocyjnego w Polsce, skipassy kupuje się w kasie

przy wyciągach, w cenie publicznej 100 %.

22. Skipassy zniżkowe:

W terminach gdy nie ma promocji skipassów, klienci naszego Biura Dolomity Tour otrzymują 10% lub 5% zniżki na skipass w wymienionych Ośrodkach Narciarskich:

- Tre Valli - Falcade, San Pellegrino, Alpe Lusia - 10 % na karnet lokalny

- San Martino - Passo Rolle - 10%

- Pinzolo - 10%

- Skiarea - Madonna Di Campiglio, Marilleva, Pinzolo - 10%

- Paganella - Andalo - 5%

Obowiązkowo należy posiadać Voucher wydany przez nasze B.P. Dolomity Tour. Vouchery Dolomity Tour są tylko i wyłącznie dla klientów, którzy wykupują zakwaterowanie i inne świadczenia w B.P. Dolomity Tour.

Za zniżkowy skipass płacimy w Polsce. W przypadku nie wykupienia skipassu zniżkowego w Polsce lub braku Voucheru na jego odbiór na miejscu, skipassy kupuje się w kasie przy wyciągach, w cenie publicznej 100 %. 


Regulamin Skipassów w Dolomitach włoskich, obowiązujący wszystkich narciarzy dorosłych i dzieci stanowi integralną część niniejszych Warunków Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej „Dolomity Tour” i jest przesyłany klientom wraz z Ofertą, Formularzem Rezerwacyjnym i Umową o udział w imprezie turystycznej. Niezapoznanie się z Regulaminem naraża narciarza na dodatkowe koszty - mandaty, grzywny, konieczność wykupienia nowego droższego skipassu w cenie 100 %. 

PŁATNOŚCI, ZALICZKA, DOPŁATA KOŃCOWA

23. Ceny świadczeń dla Klienta są cenami umownymi i zawierają podatek od towarów i usług VAT marża. Ceny są publikowane w Euro i przeliczane na PLN zgodnie z kursem Santander Bank Polska S.A., B.P. Dolomity Tour posiada dwa rachunki w Santander Bank Polska S.A. i są one zgłoszone w Urzędzie Skarbowym. Można płacić w Euro lub w PLN. Numery kont w PLN i Euro są podane na umowie.

Przy zawarciu umowy, należy wpłacić zaliczkę w wysokości 30% ceny imprezy lub rezerwacji w określonym na Umowie terminie i w walucie EURO lub PLN, wybór waluty jest dowolny.

Kwota zaliczki jest przeliczana na PLN zgodnie z kursem dnia Santander Bank Polska S.A. Dewizy Sprzedaż. Aktualny kurs dnia jest codziennie publikowany na naszej stronie głównej www.dolomity.com.pl

Dopłata do 100 % winna nastąpić na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy pod rygorem anulacji rezerwacji, przy zachowaniu warunków & 15-16-17-18 – rozwiązanie umowy przez klienta.

Dopłaty można dokonać w Euro lub w PLN, wybór waluty jest dowolny. Kwota dopłaty jest przeliczana na PLN zgodnie z kursem dnia Santander Bank Polska S.A. Dewizy Sprzedaż.

Kurs dnia jest codziennie publikowany na naszej stronie głównej www.dolomity.com.pl

Art. 395, 396 oraz art. 491-494 Kodeksu Cywilnego

Brak dopłaty za imprezę turystyczną lub dokonaną rezerwację w terminie określonym na Umowie, oznacza, że konsument jednostronnie odstąpił od umowy wzajemnej. Organizator ma prawo zachowania z zaliczki rzeczywistych kosztów udokumentowanych i poniesionych 

w związku z daną rezerwacją. Umowa winna być rozwiązana pisemnie przez obydwie strony.

Jeżeli zgłoszenie (zawarcie umowy) następuje na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy, Klient wpłaca 100 % należności w Euro lub w PLN, wybór waluty jest dowolny.

Przy wpłacie w PLN kwota w EURO jest przeliczana na PLN zgodnie z kursem dnia Santander Bank Polska S.A. Dewizy Sprzedaż. Kurs dnia jest codziennie publikowany na naszej stronie głównej www.dolomity.com.pl

Wpłata może nastąpić u Agenta, w siedzibie Tour Operatora lub bezpośrednio na rachunek bankowy Dolomity Tour. Należność może być regulowana w Euro lub w PLN.

Santander Bank Polska S.A. oddział w Katowicach

Nr konta: 58 1910 1136 0013 7429 5121 0001 w PLN 

Konto w Euro: SWIFT: WBKPPLPP

PL 31 1910 1136 0013 7429 5121 0002 w Euro

VOUCHER NA WYJAZD

24. Po uregulowaniu przez Klienta całkowitej należności zgodnie z Umową, uczestnik imprezy lub osoba rezerwująca, na 7 do 5 dni przed wyjazdem, otrzymuje Voucher w formie elektronicznej (wysyłany e-mailem) będący jedynym honorowanym dokumentem upoważniającym do udziału w imprezie i określającym zakres wykupionych świadczeń. Dodatkowo klient otrzymuje Voucher na Skipassy, skierowanie na kurs narciarski lub snowboardowy, informację o polisie ubezpieczeniowej. Na życzenie klienta, o ile nie będzie zmian, Voucher będzie wysłany wcześniej po uprzednim uzgodnieniu z pracownikami biura.

 

BEZPIECZEŃSTWO NA TRASACH

25. Uczestnicy imprez narciarskich organizowanych przez B.P. Dolomity Tour muszą przestrzegać regulaminu Skipassów i przepisów bezpieczeństwa obowiązujących na trasach narciarskich kraju, do którego wyjeżdżają. 

Nieprzestrzeganie regulaminu Skipassów (Skipass jest przypisany do narciarza i nie wolno go zamieniać z drugą osobą, jest dowodem tożsamości w górach) i przepisów bezpieczeństwa obowiązujących na trasach skutkuje wysokim mandatem lub odebraniem karnetu przez policję górską.
 

ZAKWATEROWANIE W HOTELU LUB APARTAMENCIE

26. Zakwaterowanie w Hotelu lub Apartamencie: Kodeks Cywilny Księga Pierwsza, część ogólna Tytuł I art. 5-6-7; o zasadach współżycia społecznego;

- Goście hotelowi jak i goście apartamentów winni przestrzegać regulaminu hotelowego i zasad współżycia społecznego, godziny doby hotelowej, regulaminu apartamentów i ciszy nocnej. 

- W przypadku zabrania dodatkowej osoby do apartamentu w którym jest dokładnie określona liczba łóżek, obowiązkowo należy powiadomić o tym organizatora, dotyczy to również dzieci, które są takimi samymi "osobami" jak dorośli.

- Każda dodatkowa osoba musi być zgłoszona w formularzu rezerwacyjnym i w umowie, ponieważ nie we wszystkich apartamentach, można wstawić dodatkowe łóżko. Organizator jest zobowiązany powiadomić właściciela apartamentu o każdej dodatkowej osobie.

- Basen hotelowy w hotelach i w Rezydencjach z apartamentami w Dolomitach: małe baseny bez ratownika, rodzice są odpowiedzialni za dzieci, wstęp do sauny i łaźni jest dozwolony dzieciom powyżej 16 lat.

- Wyżywienie w Hotelu w Dolomitach: kuchnia włoska i lokalna;

- Doba Hotelowa czyli cisza nocna w hotelu i apartamentach:

Art.51 & 1 i art.45 Kodeksu Wykroczeń: w Dolomitach jak i w Polsce obwiązuje cisza nocna 

- W godzinach od 22.00 do 6.00 rano. Również we Włoszech zakłócanie ciszy nocnej jest regulowane Kodeksem Wykroczeń. Wykwaterowywanie się w nocy z Hotelu lub apartamentu wymaga zgody recepcjonisty lub właściciela obiektu.

 

POLSKA SZKÓŁKA NARCIARSKA „DOLOMITY TOUR”

27. W Polskiej Szkółce Narciarskiej i Snowboardowej „Dolomity Tour” z Licencją SITN/PZN mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie dzieci rodziców, którzy wykupili świadczenia w Biurze Dolomity Tour. 

Opłata za kurs musi zostać uiszczona w Polsce. W Polsce rodzice otrzymują skierowanie na kurs narciarski i są zobowiązani do przekazania skierowania instruktorowi narciarskiemu wymienionemu na tym skierowaniu.

Rodziców oddających dzieci do Polskiej Szkółki Narciarskiej i Snowboardowej „Dolomity Tour” z Licencją SITN/PZN obowiązuje Regulamin Szkółki Narciarskiej i Snowboardowej przesłany wraz z ofertą, Formularzem Rezerwacyjnym i Umową o udział w imprezie turystycznej.

 

UBEZPIECZENIE NNW, KL, OC, RATOWNICTWO GÓRSKIE

28. Zgodnie z „Ustawą o Imprezach Turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24.11.2017”, każdy klient, uczestniczący w imprezie organizowanej przez Biuro Podróży „Dolomity Tour” musi obowiązkowo na czas imprezy być ubezpieczony od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Zalecamy ubezpieczenie się również od odpowiedzialności cywilnej na stoku, ratownictwa górskiego. Ubezpieczenie musi obowiązkowo dotyczyć amatorskiego uprawiania sportów zimowych (AS).

Klient może wykupić ubezpieczenie, o którym mowa powyżej w B. P. „Dolomity Tour”.

Biuro Podróży „Dolomity Tour” oferuje ubezpieczenie Kontynenty Multitravel UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. przygotowane specjalnie dla klientów B.P. Dolomity Tour. Jest to ubezpieczenie optymalne dla narciarzy, obejmujące ryzyka mogące zaistnieć przy amatorskim uprawianiu sportów zimowych.

Ubezpieczenie Kontynenty Multitravel UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. obejmuje również zwrot za Skipass za niewykorzystane dni jazdy na nartach w przypadku choroby i wypadku narciarskiego.

Klienci, którzy ubezpieczają się we własnym zakresie, muszą obowiązkowo przedstawić polisę towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym są ubezpieczeni. Ubezpieczenie to musi zawierać elementy wymienione powyżej i dotyczyć amatorskiego uprawiania sportów zimowych.

UBEZPIECZENIE OD REZYGNACJI

29. Istnieje możliwość zawarcia umowy ubezpieczeniowej od kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn losowych niezależnych od ubezpieczonego (UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.). B.P. Dolomity Tour radzi swoim klientom wykupienie takiego ubezpieczenia w celu uniknięcia strat finansowych. Jeżeli można odzyskać 100% poniesionych kosztów za świadczenia z których się nie skorzystało, to ubezpiecz się !!! Nie ryzykuj! Koszt ubezpieczenia to 2,6 % ceny imprezy lub rezerwacji i 25 PLN za osobę za kurs narciarski/snowboardowy.

 

W przypadku uczestników chorych na choroby przewlekłe i nowotworowe zalecane jest wykupienie dodatkowo rozszerzenia ubezpieczenia.

Biuro Podróży Dolomity Tour zaleca wszystkim narciarzom posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, która uprawnia polskich obywateli do świadczeń zdrowotnych na terenie całej Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju Unii Europejskiej. Kartę nieodpłatnie wydaje NFZ właściwy dla miejsca zamieszkania klienta.

Bez okazania polisy ubezpieczeniowej KL, NNW, OC - Biuro Podróży „Dolomity Tour” nie wyda skierowania na wczasy narciarskie.

RODO – USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje o ochronie danych osobowych klientów Biura Podróży Dolomity Tour:

1) Administratorem danych osobowych podanych przez klientów jest Biuro Podróży Dolomity Tour z siedzibą w Katowicach, ul. Stanisława 8.

2) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji świadczeń wymienionych w umowie oraz do celów marketingu własnego Biura Podróży Dolomity Tour.

3) Klient Biura Podróży Dolomity Tour ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

4) Dane mogą być udostępniane przez Biuro Podróży Dolomity Tour innym podmiotom w celu realizacji świadczeń zawartych w umowie, a w szczególności: 

- Towarzystwu Ubezpieczeń UNIQA (dane klientów, którzy wykupili takie ubezpieczenie), 

- Hotelom oraz rezydencjom, w których zakwaterowani mają być klienci,

- Agencjom pośredniczącym w rezerwacji miejsc w hotelach i rezydencjach,

- Biurom Skipassów zwanych Ufficio Skipass.

- Szkole narciarskiej „Dolomity Tour” oraz włoskim szkołom narciarskim współpracującym z Biurem Podróży „Dolomity Tour”.

5) Dane osobowe klientów Biura Podróży Dolomity Tour będą przechowywane przez okres niezbędny do:

- zakończenia realizacji świadczeń zawartych w umowie; 

- rozpatrywania reklamacji;

- zabezpieczenia ewentualnych roszczeń - do czasu przedawnienia tych roszczeń zgodnie z terminami określonymi w kodeksie cywilnym.

6) Biuro Podróży Dolomity Tour jako Administrator danych zapewnia odpowiednie środki techniczne 

i organizacyjne aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

7) Klient Biura Podróży Dolomity Tour ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Uczestnicy wyjazdów organizowanych przez B.P. Dolomity Tour uprawiają narciarstwo i snowboard na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Imprezach Turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24.11.2017 - http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002361/O/D20172361.pdf


Dolomity Tour
Katowice 01.09.2023