Wybierz

Happy Week

Ubezpieczenie Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA
Kontynenty Multitravel - sezon zimowy 2021/2022

Ubezpieczyciel

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

Ubezpieczający

B.P. DOLOMITY TOUR - Katowice

Ubezpieczenie Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA Kontynenty Multitravel z włączeniem ryzyka AS (amatorskie sporty letnie i zimowe) obejmuje:

Koszty leczenia i natychmiastowa pomoc assistance, zapewniające w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku:

·         całodobowy dyżur Centrum Alarmowego, usługi informacyjne,

·         pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów,

·         zwrot udokumentowanych kosztów konsultacji lekarskich wraz z dojazdem lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia, w przypadku gdy wymaga tego stan zdrowia Ubezpieczonego;

·         zwrot kosztów poniesionych na badania, zabiegi medyczne i zakup lekarstw (z wyjątkiem witamin, środków wzmacnianych, odżywek, maści i kremów upiększających) i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza prowadzącego leczenie,

·         pobyt w szpitalu tj. leczenie, zabiegi i operacje, których przeprowadzenia nie można było, ze względu na stan zdrowia, odłożyć do czasu powrotu do RP lub kraju rezydencji,

·         transport ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej a także transportu z placówki medycznej do miejsca pobytu za granicą odpowiednim do stanu zdrowia Ubezpieczonego środkiem transportu,

·         koszty transporty do RP lub kraju rezydencji do sumy KL

·         koszty leczenia stomatologicznego nagłych stanów zapalnych i bólowych,

·         koszty naprawy lub zakupu okularów, protez stomatologicznych (z wy­łączeniem implantów stomatologicznych) oraz środków pomoc­niczych, w przypadku gdy ich uszkodzenie związane było z nie­szczęśliwym wypadkiem

·         zwrot kosztów zakupu trumny lub koszty kremacji i zakupu urny do 1250 EUR

·         zwrot dodatkowo poniesionych kosztów podróży i pobytu osoby towarzyszącej niezbędnych dla załatwienia spraw związanych z powrotem ubezpieczonego do kraju,

·         koszty ratownictwa w górach i na morzu,

·          koszty transportu osób bliskich,

·         koszty transportu i opieki nad niepełnoletnimi dziećmi,

·         koszty pomocy prawnej.

·         zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski

Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.: choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub zaburzeń psychicznych Ubezpieczonego oraz ich skutków, depresji, wad wrodzonych, chorób wenerycznych, AIDS, leczenia stomatologicznego zachowawczego i protetycznego z wyjątkiem nagłych stanów zapalnych i bólowych, ataku konwulsji i epilepsji, nurkowania z aparatem powietrznym, wypadku powstałego wskutek nietrzeźwości Ubezpieczonego, zażywania przez niego narkotyków, leków lub innych środków odurzających, kierowania pojazdem bez wymaganych prawem danego kraju uprawnień albo usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa; samobójstwa lub usiłowania popełnienia samobójstwa, doko­nania samookaleczenia przez Ubezpieczonego, uprawiania narciarstwa lub snowboardu poza trasami zjazdo­wymi do tego wyznaczonymi, chyba że została opłacona dodat­kowa składka z tytułu sportów wysokiego ryzyka (kod SWR).

Koszty ratownictwa – koszty poszukiwań przez wyspecjalizowane służby ratownicze, udzielenia doraźnej pomocy na miejscu zdarzenia oraz koszty transportu z miejsca wypadku do najbliższego, wymaganego stanem zdrowia Ubezpieczonego punktu opieki medycznej z użyciem specjalistycznego sprzętu: sanie, tobogan, motorówka, helikopter.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków gwarantuje odszkodowanie w przypadku:

 • gdy nastąpi trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby ubezpieczonej. Uszczerbek na zdrowiu określany jest przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na podstawie Tabeli stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu zawartej w OWU z włączeniem tabeli Uszczerbków.
 • w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku UNIQA wypłaci świadczenie
  w wysokości 100% sumy ubezpieczenia NNW.

Ubezpieczenie Bagażu podróżnego obejmuje

·         utratę, zniszczenie lub uszkodzenie bagażu podróżnego i przenośnego sprzętu elektronicznego znajdującego się pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego w czasie podroży zagranicznej wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku

·         Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z zagubienia lub pozostawienia przedmiotów. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte :

ü  srebro, złoto, platyna w złomach ani sztabach:

ü  środki płatnicze (karty płatnicze, pieniądze, czeki), bilety podróżne, bony towarowe, papiery wartościowe, klucze,

ü  biżuteria, zegarki, dzieła sztuki, antyki, zbiory kolekcjonerskie,

ü  żywność, alkohol, papierosy. 

Ubezpieczenie opóźnienia lotu obejmuje

·         odwołania lub opóźnienia, co najmniej 5 h organizowanego przez zawodowego przewoźnika zagranicznego lotu rejsowego, na który Ubezpieczony ma ważny bilet,

·          Towarzystwo zwraca poniesione przez Ubezpieczonego niezbędne wydatki niepokrywane przez przewoźnika, następujące począwszy od 6 h opóźnienia potwierdzonego przez przewoźnika.

Ubezpieczenie gotówki wypłaconej z bankomatu przez Ubezpieczonego

·         gwarantuje odszkodowanie gotówki utraconej w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku, mającego miejsce nie później niż w ciągu 2 h od dokonania wypłaty gotówki z bankomatu.

·         Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody w których Ubezpieczony nie zgłosił utraty gotówki na policji w miejscu pobytu za granicą.

Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem, pozostawionego w miejscu zamieszkania ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej:

·         Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie ruchome będące własnością Ubezpieczonego, pozostawione w miejscu zamieszkania na terenie RP lub kraju rezydencji, w czasie podróży zagranicznej, które zostało uszkodzone, zniszczone lub utracone wskutek kradzieży z włamaniem.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

·         odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego w życiu prywatnym za szkody osobowe (spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia)

·         odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody rzeczowe (uszkodzenie lub zniszczenie mienia) wyrządzone czynem niedozwolonym osobom trzecim w trakcie trwania podróży zagranicznej, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiązany w myśl przepisów prawa kraju, w którym przebywa.

Ubezpieczenie sprzętu sportowego (SS) zawiera ochronę sprzętu sportowego będącego własnością Ubezpieczonego w czasie jego podróży. UNIQA odpowiada za jego utratę, zniszczenie lub uszkodzenie
w przypadkach wymienionych w OWU.

Sprzęt sportowy – sprzęt, który jest własnością Ubezpieczonego, związany z dyscypliną sportu, którą Ubezpieczony będzie uprawiał podczas podróży zagranicznej; za sprzęt sportowy uważa się: nar­ty do uprawiania wszelkich odmian narciarstwa z butami, deskę do uprawiania snowboardu i wszystkich jego odmian z butami, deskę do uprawiania surfingu i wszystkich jego odmian wraz z żaglem (windsurfing) lub latawcem (kitesurfing), rower, specjali­styczny sprzęt używany do nurkowania wraz z ekwipunkiem.

Sumy ubezpieczenia przedstawia poniższa tabela 

Przedmiot i suma ubezpieczenia

Ubezpieczenie MULTITRAVEL

EUROPA

KL wraz z assistance

Ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia COVID-19 za granicą

100.000 EUR

Koszty leczenia skutków chorób przewlekłych i nowotworowych do wysokości 10% sumy ubezpieczenia KL

10 000 EUR

Koszty poszukiwań i ratownictwa

10 000 EUR

NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków)

4.000 EUR

NWS (śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku 100% SU NNW)

4.000 EUR

BP (bagaż podróżny)

400 EUR

Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego

200 EUR

Ubezpieczenie opóźnienia lotu

200 EUR

OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym) – szkody osobowe

50.000 EUR

OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym) – szkody rzeczowe

5 000 EUR

OC (odpowiedzialność cywilna sportowa) – szkody osobowe

20 000 EUR

OC (odpowiedzialność cywilna sportowa) – szkody rzeczowe

2 000 EUR

Ubezpieczenie gotówki wypłacanej z bankomatu utraconej w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku

150 EUR

Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem pozostawionego w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej

3 500 EUR

Ubezpieczenie sprzętu sportowego

500 EUR

Zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski

250 EUR

Świadczenie dzienne w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych

20 EUR

Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego

20 EUR na każdy
dzień
dla 1 osoby

 

UWAGA : pakiet ubezpieczeniowy zawiera ubezpieczenie następstw chorób nowotworowych, psychicznych i przewlekłych do 10% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia, istnieje również możliwość rozszerzenia ochrony do pełnej sumy kosztów leczenia po opłaceniu dodatkowej składki;

COVID-19

Informujemy że wszystkie polisy turystyczne UNIQA (KL) chronią na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w regionie, w którym ogłoszono epidemię, jak również tam, gdzie do tej pory nie zidentyfikowano wystąpienia wirusa.

W przypadku nagłego zachorowania pokrywane są koszty leczenia, powrót do RP i kwarantanna do 7 dni 100 euro za każdy dzień w ramach świadczenia rekonwalescencji.

Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA nie ponosi odpowiedzialności za rezygnację z imprezy w przypadku kwarantanny rozumianej jako odosobnienie osoby zdrowej, która mogła być narażona na zarażenie (brak zdarzenia ubezpieczeniowego: nagłego zachorowania).

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej:

Ubezpieczenie Kosztów Imprezy Turystycznej. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty rezygnacji lub przerwania przez ubezpieczonego uczestnictwa w imprezie, z niżej podanych przyczyn losowych, niezależnych od Ubezpieczonego:

 • nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie (w tym Covid-19), przedwczesny poród Ubezpieczonego – jeżeli uniemożliwiają jego  uczestnictwo w imprezie lub powodują śmierć Ubezpieczonego,
 • nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub śmierć osoby bliskiej,
 • poważne zdarzenie losowe, bezwzględnie wymagające obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania w dniu planowanego wyjazdu – włamanie do mieszkania, pożar, zalanie, huragan czy inne zdarzenie losowe, zaistniałe
  w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego,
 • bezwarunkowe wezwanie przez władze administracyjne RP doręczone Ubezpieczonemu w czasie pobytu Ubezpieczonego za granicą, z wyjątkiem wezwania przez władze wojskowe,
 • wystąpienie szkody powstałej w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w zakładzie pracy, w którym Ubezpieczony jest pracodawcą, wymagającej jego obecności w miejscu zamieszkania,
 • śmierć, nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród lub nagłe zachorowanie osoby towarzyszącej
  w wyjeździe, zgłoszonej przez Ubezpieczonego przy podpisywaniu umowy z biurem podróży, jedynie, jeżeli umowa dotyczy wynajmu domu lub mieszkania (apartamentu) wakacyjnego, a cena wynajmu została ustalona łącznie dla wskazanej liczby osób. Liczba zgłoszonych osób nie może być większa niż dopuszczona umową z biurem podróży.

COVID-19

Ubezpieczenie od rezygnacji z wyjazdu (KR) chroni tylko na wypadek zdarzeń losowych, jak wyżej które dotknęły ubezpieczonego lub jego bliskich i z powodu tych zdarzeń rezygnuje z podróży.

 

Osoba bliska:
a) współmałżonek, konkubent, konkubina, dzieci (również przyspo­sobione), rodzeństwo, rodzice, teściowie, dziadkowie, wnuki i osoby przysposobione, synowa, zięć,

b) inne osoby dorosłe podróżujące wspólnie z osobą małoletnią (dzieckiem), pod warunkiem że istnieje między nimi a dziec­kiem pokrewieństwo,

c) w przypadku kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub prze­rwania uczestnictwa w imprezie turystycznej za osobę bliską uważa się również współuczestnika podróży, który jest wpisany na tę samą umowę zgłoszenia
i zakwaterowany jest w tym sa­mym hotelu i w tym samym pokoju co osoba ubezpieczona;

Za koszty rezygnacji z imprezy turystycznej uważa się opłaty przewidziane w pisemnej umowie zawartej
z biurem podróży przez Ubezpieczonego, poniesione przez niego w związku z rezygnacją z uczestnictwa
w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem.

 

Za koszty przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej uważa się poniesione przez Ubezpieczającego dodatkowe koszty transportu powrotnego, będące różnicą między kosztami transportu powrotnego przewidzianymi w umowie z biurem podróży a kosztami transportu związanymi z wcześniejszym powrotem z imprezy.

Towarzystwo zwraca dodatkowe koszty transportu powrotnego odpowiadającego standardowi usług transportowych przewidzianych w umowie z biurem podróży. Koszty transportu są zwracane tylko w przypadku, gdy umowa z biurem podróży obejmuje transport w obie strony.

 

Sumę ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej stanowi cena imprezy turystycznej (uregulowana w całości przez ubezpieczonego).

Odpowiedzialność Towarzystwa ograniczona jest sumą ubezpieczenia (ceną imprezy turystycznej),

z zastrzeżeniem że odpowiedzialność Towarzystwa na jedną osobę nie przekracza 4.000 euro.

W przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej, Ubezpieczony otrzyma świadczenie w wysokości 100% poniesionych, a nie zrefundowanych kosztów.

UWAGA : Umowa ubezpieczenia kosztów rezygnacji
z imprezy turystycznej lub przerwania w niej uczestnictwa może być zawarta w terminie najpóźniej 5 dni od daty zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wpłaty całości lub części zaliczki, o ile ma to miejsce później niż zawarcie umowy uczestnictwa. W przypadku gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej jest mniej niż 30 dni, umowę ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania w niej uczestnictwa można zawrzeć jedynie w dniu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej.

Ubezpieczony
jest zobowiązany do poinformowania organizatora imprezy o odwołaniu uczestnictwa w imprezie turystycznej i jego przyczynach w terminie do 2 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego odwołanie.

Składka ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej – 2,6% ceny hotelu lub apartamentu, 20 PLN za szkółkę narciarską lub snowboardową (za osobę).

Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli rezygnacja z imprezy turystycznej lub przerwanie uczestnictwa w imprezie turystycznej jest związane bezpośrednio lub pośrednio z:

·         ciążą i jej powikłaniami,

·         zaburzeniami umysłowymi lub emocjonalnymi,

·         badaniami lekarskimi nie wynikającymi z nagłej potrzeby,

·         zaniedbaniem otrzymania właściwych szczepień ochronnych przed wyjazdem,

·         następstwa choroby przewlekłej, nowotworowej, stwierdzonej u Ubezpieczonego lub osoby bliskiej przed zawarciem umowy ubezpieczenia, zaburzeń psychicznych, depresji, wad wrodzonych.
 

W przypadku choroby przewlekłej lub nowotworowej stwierdzonej u Ubezpieczonego lub osoby bliskiej istnieje możliwość włączenia odpowiedzialności Towarzystwa, pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki (tabelka poniżej).

W przypadku wystąpienia szkody za granicą klient ma obowiązek każdorazowego zgłoszenia tego faktu do Centrali Alarmowej.

Likwidacja szkód odbywa się poprzez wyspecjalizowane całodobowe Centrum Alarmowe :

Inter Partner Assistance,

ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa,

tel.: + 48 (22) 575 90 80, fax: +48 (22) 575 90 82  

Zgłaszanie szkód przez sms +48 661 000 017

 

Pełne warunki ubezpieczenia UNIQA Kontynenty MULTITRAVEL oraz druki formularzy do zgłaszania szkód dostępne są na stronie UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. https://www.uniqa.pl/ubezpieczenie-turystyczne-swiat-europa/

Wysokość składki za poszczególne ubezpieczenia przedstawia poniższa tabela:

Ubezpieczenie

EUROPA

Pakiet Ubezpieczenia Kontynenty MULTITRAVEL

7,50 PLN za dzień od osoby

Zwyżka za Choroby Przewlekłe i nowotworowe do pełnej wysokości (CP)

 + 100%

Zwyżka za Sporty wysokiego ryzyka (SWR)* 

+ 100%

Zwyżka za Sporty ekstremalne (SE) **

+ 300%

KRIT (koszty rezygnacji z imprezy turystycznej) ze 100 % zwrotem

2,6 % ceny imprezy

Koszty rezygnacji ze szkółki narciarskiej/snowboardowej

20 PLN za osobę

KRIT (koszty rezygnacji z imprezy turystycznej) ze 100 % zwrotem + CP (choroby przewlekłe i nowotworowe)

5,6 % ceny imprezy

 

*SWR sporty ekstremalne – dyscypliny sportowe, których uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka, a w szczególności sporty powietrzne (takie jak skoki ze spadochronem, skoki z wysokich budynków lub skał, paralotniarstwo, szybownictwo, pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych) oraz kolarstwo górskie, speleologia, sko­ki narciarskie, jazda po muldach, skoki akrobatyczne na nartach, heliskiing, uprawianie narciarstwa lub snowboardu poza trasami zjazdowymi do tego wyznaczonymi;

 

* * SE sporty wysokiego ryzyka – uprawianie następujących sportów: sporty motorowe (quady, skutery śnieżne
i inne pojazdy lądowe), sporty motorowodne (jazda na skuterze wodnym, nartach wod­nych, motorówkach
i inne sporty wodne, w których wykorzysty­wane są pojazdy motorowe), jazda konna, polo, myślistwo, nur­kowanie z aparatem powietrznym, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, wspinaczka wysokogórska, skal­na, skałkowa, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne, trekking uprawiany na wysokości powyżej 3000 m n.p.m.;

 

Ważne:
Cena ubezpieczenia Kontynenty Multitravel czyli pakietu narciarskiego KL + NNW + AS + OC + SS na okres 10 dni (7 dni pobytu na nartach) wynosi 75 PLN

 

Uwaga:

Ubezpieczenie Multitravel obejmuje zwrot kosztów niewykorzystanego skipassu w przypadku choroby lub wypadku na stoku.

Podstawowa składka za ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia skutków chorób przewlekłych i nowotworowych do wysokości 10% sumy ubezpieczenia KL.

Oprócz Tabeli stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu zawartej w OWU, informujemy, że dodatkowo, specjalnie dla klientów naszego Biura Dolomity Tour, podpisaliśmy ANEKS nr 5 do Umowy Generalnej nr 7312, zgodnie z którym Następstwa nieszczęśliwych wypadków zostają rozszerzone o dodatkowe urazy wymienione w tabeli Nr 2.

Dodatkowa Tabela Nr 2 Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku.

TABELA NR 2
TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU 
 OCENA 
 OBOJCZYK
 Zwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego
 a)  - I'  1,5
 b)  - II'  3,0
 c)  - III'  4,5
 BARK
 Zwichnięcie stawu barkowego z wyjątkiem zwichnięć nawykowych  6,5
 STAW ŁOKCIOWY
 Zwichnięcie stawu łokciowego  5,0
 NADGARSTEK
 Zwichnięcie kości nadgarstka  5,5
 PALCE RĘKI I-V
 Zwichnięcie stawów międzypaliczkowych lub śródręczno paliczkowych  1,5
 BIODRO
 Zwichnięcie stawu biodrowego  20
 KOLANO
 a)  Uszkodzenie jednego więzadła pobocznego lub krzyżowego w wyniku skręcenia stawu kolanowego  5
 b)  Uszkodzenie dwóch więzadeł - pobocznych lub krzyżowych w wyniku skręcenia stawu kolanowego  8
 c)  Uszkodzenie trzech lub więcej więzadeł - pobocznych lub krzyżowych w wyniku skręcenia stawu kolanowego  12
 d)  Całkowite zwichnięcie stawu kolanowego  12-20

 STOPA - STAW SKOKOWY - GOLENIOWY I SKOKOWO - PIĘTOWY  OCENA
 a)  Skręcenie stawu skokowego  3
 b)  Całkowite zwichnięcie stawu skokowego 10
 c)  Całkowite zwichnięcie stawów stopy, z wyłączeniem stawów śródstopno palcowych i stawów palców  6

B.P. Dolomity Tour