Wybierz

Happy Week

Ubezpieczenie Towarzystwa Ubezpieczeniowego AXA 
Podróże Kontynenty Multitravel - sezon zimowy 2019/2020

 

Ubezpieczenie Towarzystwa Ubezpieczeniowego AXA Kontynenty Multitravel z włączeniem ryzyka AS (amatorskie sporty letnie i zimowe) obejmuje:

Koszty leczenia i natychmiastowa pomoc assistance, zapewniające w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku: 
całodobowy dyżur Centrum Alarmowego, usługi informacyjne, 
pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów, 
zwrot kosztów poniesionych na badania, zabiegi medyczne i zakup lekarstw (z wyjątkiem witamin, środków wzmacnianych, odżywek, maści i kremów upiększających) i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza prowadzącego leczenie, 
pobyt w szpitalu tj. leczenie, zabiegi i operacje, których przeprowadzenia nie można było, ze względu na stan zdrowia, odłożyć do czasu powrotu do RP lub kraju rezydencji, 
transport ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej a także transportu z placówki medycznej do miejsca pobytu za granicą odpowiednim do stanu zdrowia Ubezpieczonego środkiem transportu, 
koszty transporty do RP lub kraju rezydencji, 
koszty leczenia stomatologicznego nagłych stanów zapalnych i bólowych, koszty naprawy protez, zakup okularów, 
zwrot kosztów zakupu trumny i transportu zwłok do miejsca pochówku w Polsce lub kosztów pochówku za granicą, 
zwrot dodatkowo poniesionych kosztów podróży i pobytu osoby towarzyszącej niezbędnych dla załatwienia spraw związanych z powrotem ubezpieczonego do kraju,
koszty ratownictwa w górach i na morzu,
koszty transportu osób bliskich, 
koszty transportu i opieki nad niepełnoletnimi dziećmi, 
koszty pomocy prawnej.

Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.:
choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub zaburzeń psychicznych Ubezpieczonego oraz ich skutków, depresji, wad wrodzonych, chorób wenerycznych, AIDS, leczenia stomatologicznego zachowawczego i protetycznego z wyjątkiem nagłych stanów zapalnych i bólowych, ataku konwulsji i epilepsji, nurkowania z aparatem powietrznym, wypadku powstałego wskutek nietrzeźwości Ubezpieczonego, zażywania przez niego narkotyków, leków lub innych środków odurzających, kierowania pojazdem bez wymaganych prawem danego kraju uprawnień albo usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa; samobójstwa lub usiłowania popełnienia samobójstwa, dokonania samookaleczenia przez Ubezpieczonego, uprawiania narciarstwa lub snowboardu poza trasami zjazdowymi do tego wyznaczonymi, chyba że została opłacona dodatkowa składka z tytułu sportów wysokiego ryzyka (kod SWR).

Koszty leczenia skutków chorób przewlekłych i nowotworowych do wysokości 10% sumy ubezpieczenia KL
Opcja dodatkowa: 
Przedmiotem ubezpieczenia mogą być również następstwa chorób przewlekłych i nowotworowych do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia KL - (CP) za dodatkową opłatą (tabelka poniżej).

Koszty ratownictwa – koszty poszukiwań przez wyspecjalizowane służby ratownicze, udzielenia doraźnej pomocy na miejscu zdarzenia oraz koszty transportu z miejsca wypadku do najbliższego, wymaganego stanem zdrowia Ubezpieczonego punktu opieki medycznej z użyciem specjalistycznego sprzętu: sanie, tobogan, motorówka, helikopter.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków gwarantuje odszkodowanie w przypadku: 
gdy nastąpi trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby ubezpieczonej. Uszczerbek na zdrowiu określany jest przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. na podstawie Tabeli stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu zawartej w OWU z włączeniem tabeli Uszczerbków.
w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku AXA wypłaci świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia NNW.

Ubezpieczenie Bagażu podróżnego obejmuje
bagaż podróżny Ubezpieczonego oraz przenośny sprzęt elektroniczny znajdujący się pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego
AXA odpowiada za utratę, zniszczenie, uszkodzenie lub ubytek wartości ubezpieczonych rzeczy z powodu ich zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia na skutek udokumentowanej kradzieży lub innych zdarzeń wymienionych w o.w.u. 
Ubezpieczenie nie obejmuje szkód polegających na uszkodzeniu bądź kradzieży wyposażenia pojazdu samochodowego lub wynikających z zagubienia lub pozostawienia przedmiotów. 
Ubezpieczeniu nie podlegają także m.in. pieniądze w gotówce, papiery wartościowe, karty płatnicze, biżuteria, żywność, alkohol, papierosy, sprzęt medyczny, lekarstwa, protezy itp.

Ubezpieczenie opóźnienia lotu obejmuje 
odwołania lub opóźnienia, co najmniej 5 h organizowanego przez zawodowego przewoźnika zagranicznego lotu rejsowego, na który Ubezpieczony ma ważny bilet,
Towarzystwo zwraca poniesione przez Ubezpieczonego niezbędne wydatki niepokrywane przez przewoźnika, następujące począwszy od 6 h opóźnienia potwierdzonego przez przewoźnika.

Ubezpieczenie gotówki wypłaconej z bankomatu przez Ubezpieczonego
gwarantuje odszkodowanie gotówki utraconej w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku, mającego miejsce nie później niż w ciągu 2 h od dokonania wypłaty gotówki z bankomatu. 
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody w których Ubezpieczony nie zgłosił utraty gotówki na policji w miejscu pobytu za granicą.

Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem, pozostawionego w miejscu zamieszkania ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie ruchome będące własnością Ubezpieczonego, pozostawione w miejscu zamieszkania na terenie RP lub kraju rezydencji, w czasie podróży zagranicznej, które zostało uszkodzone, zniszczone lub utracone wskutek kradzieży z włamaniem.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego w życiu prywatnym za szkody osobowe (spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia) 
odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody rzeczowe (uszkodzenie lub zniszczenie mienia) wyrządzone czynem niedozwolonym osobom trzecim w trakcie trwania podróży zagranicznej, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiązany w myśl przepisów prawa kraju, w którym przebywa.

Ubezpieczenie sprzętu sportowego (SS) zawiera ochronę sprzętu sportowego będącego własnością Ubezpieczonego w czasie jego podróży. AXA odpowiada za jego utratę, zniszczenie lub uszkodzenie w przypadkach wymienionych w OWU. 

Sprzęt sportowy – sprzęt, który jest własnością Ubezpieczonego, związany z dyscypliną sportu, którą Ubezpieczony będzie uprawiał podczas podróży zagranicznej; za sprzęt sportowy uważa się: narty do uprawiania wszelkich odmian narciarstwa z butami, deskę do uprawiania snowboardu i wszystkich jego odmian z butami, deskę do uprawiania surfingu i wszystkich jego odmian wraz z żaglem (windsurfing) lub latawcem (kitesurfing), rower, specjalistyczny sprzęt używany do nurkowania wraz z ekwipunkiem.

Ważne:

Ubezpieczenie Multitravel obejmuje zwrot kosztów niewykorzystanego skipassu w przypadku choroby lub wypadku na stoku.

Podstawowa składka za ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia skutków chorób przewlekłych i nowotworowych do wysokości 10% sumy ubezpieczenia KL.

Oprócz Tabeli stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu zawartej w OWU, informujemy, że dodatkowo, specjalnie dla klientów naszego Biura Dolomity Tour, podpisaliśmy ANEKS nr 5 do Umowy Generalnej nr 7312, zgodnie z którym Następstwa nieszczęśliwych wypadków zostają rozszerzone o dodatkowe urazy wymienione w tabeli Nr 2.

Dodatkowa Tabela Nr 2 Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku.

TABELA NR 2
TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU 
 OCENA 
 OBOJCZYK
 Zwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego
 a)   - I'  1,5
 b)   - II'  3,0
 c)   - III'  4,5
 BARK
 Zwichnięcie stawu barkowego z wyjątkiem zwichnięć nawykowych  6,5
 STAW ŁOKCIOWY
 Zwichnięcie stawu łokciowego  5,0
 NADGARSTEK
 Zwichnięcie kości nadgarstka  5,5
 PALCE RĘKI I-V
 Zwichnięcie stawów międzypaliczkowych lub śródręczno paliczkowych  1,5
 BIODRO
 Zwichnięcie stawu biodrowego  20
 KOLANO
 a)  Uszkodzenie jednego więzadła pobocznego lub krzyżowego w wyniku skręcenia stawu kolanowego  5
 b)  Uszkodzenie dwóch więzadeł - pobocznych lub krzyżowych w wyniku skręcenia stawu kolanowego  8
 c)  Uszkodzenie trzech lub więcej więzadeł - pobocznych lub krzyżowych w wyniku skręcenia stawu kolanowego  12
 d)  Całkowite zwichnięcie stawu kolanowego  12-20

 STOPA - STAW SKOKOWY - GOLENIOWY I SKOKOWO - PIĘTOWY  OCENA
 a)  Skręcenie stawu skokowego  3
 b)  Całkowite zwichnięcie stawu skokowego 10
 c)  Całkowite zwichnięcie stawów stopy, z wyłączeniem stawów śródstopno palcowych i stawów palców  6

Sumy ubezpieczenia przedstawia poniższa tabela

 UBEZPIECZENIE MULTITRAVEL
EUROPA
 KL wraz z assistance
100.000 EUR
 Koszty leczenia skutków chorób przewlekłych i nowotworowych do wysokości
 10% sumy ubezpieczenia KL
  10.000 EUR
 Koszty poszukiwań i ratownictwa
  10.000 EUR
 NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków)
    4.000 EUR
 NNW (śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku 100% SU NNW)
    4.000 EUR
 BP (bagaż podróżny)
       400 EUR
 Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego
       200 EUR
 Ubezpieczenie opóźnienia lotu
       200 EUR
 OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym) - szkody osobowe
   50.000 EUR
 OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym) - szkody rzeczowe
     5.000 EUR
 OC (odpowiedzialność cywilna sportowa) - szkody osobowe
   20.000 EUR
 OC (odpowiedzialność cywilna sportowa) - szkody rzeczowe
     2.000 EUR
 Ubezpieczenie gotówki wypłacanej z bankomatu utraconej w wyniku kradzieży
 z włamaniem lub rabunku
        150 EUR
 Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem pozostawionego
 w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej
3.500 EUR
 Ubezpieczenie sprzętu sportowego
500 EUR
 Zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski
250 EUR
 Świadczenie dzienne w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych
20 EUR

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej:

Ubezpieczenie Kosztów Imprezy Turystycznej. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty rezygnacji lub przerwania przez ubezpieczonego uczestnictwa w imprezie, z niżej podanych przyczyn losowych, niezależnych od Ubezpieczonego:
nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród Ubezpieczonego – jeżeli uniemożliwiają jego uczestnictwo w imprezie lub powodują śmierć Ubezpieczonego, 
nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub śmierć osoby bliskiej, 
poważne zdarzenie losowe, bezwzględnie wymagające obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania w dniu planowanego wyjazdu – włamanie do mieszkania, pożar, zalanie, huragan czy inne zdarzenie losowe, zaistniałe w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego,
bezwarunkowe wezwanie przez władze administracyjne RP doręczone Ubezpieczonemu w czasie pobytu Ubezpieczonego za granicą, z wyjątkiem wezwania przez władze wojskowe, 
wystąpienie szkody powstałej w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w zakładzie pracy, w którym Ubezpieczony jest pracodawcą, wymagającej jego obecności w miejscu zamieszkania, 
śmierć, nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród lub nagłe zachorowanie osoby towarzyszącej w wyjeździe, zgłoszonej przez Ubezpieczonego przy podpisywaniu umowy z biurem podróży, jedynie, jeżeli umowa dotyczy wynajmu domu lub mieszkania (apartamentu) wakacyjnego, a cena wynajmu została ustalona łącznie dla wskazanej liczby osób. Liczba zgłoszonych osób nie może być większa niż dopuszczona umową z biurem podróży.

Osoba bliska:
a) współmałżonek, konkubent, konkubina, dzieci (również przysposobione), rodzeństwo, rodzice, teściowie, dziadkowie, wnuki i osoby przysposobione, synowa, zięć, 
b) inne osoby dorosłe podróżujące wspólnie z osobą małoletnią (dzieckiem), pod warunkiem że istnieje między nimi a dzieckiem pokrewieństwo, 
c) w przypadku kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej za osobę bliską uważa się również współuczestnika podróży, który jest wpisany na tę samą umowę zgłoszenia i zakwaterowany jest w tym samym hotelu i w tym samym pokoju co osoba ubezpieczona;

Za koszty rezygnacji z imprezy turystycznej uważa się opłaty przewidziane w pisemnej umowie zawartej z biurem podróży przez Ubezpieczonego, poniesione przez niego w związku z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem.

Za koszty przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej uważa się poniesione przez Ubezpieczającego dodatkowe koszty transportu powrotnego, będące różnicą między kosztami transportu powrotnego przewidzianymi w umowie z biurem podróży a kosztami transportu związanymi z wcześniejszym powrotem z imprezy.

Towarzystwo zwraca dodatkowe koszty transportu powrotnego odpowiadającego standardowi usług transportowych przewidzianych w umowie z biurem podróży. Koszty transportu są zwracane tylko w przypadku, gdy umowa z biurem podróży obejmuje transport w obie strony.

Sumę ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej stanowi cena imprezy turystycznej (uregulowana w całości przez ubezpieczonego). 

Odpowiedzialność Towarzystwa ograniczona jest sumą ubezpieczenia (ceną imprezy turystycznej), z zastrzeżeniem że odpowiedzialność Towarzystwa na jedną osobę nie przekracza 4.000 euro.

W przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej, Ubezpieczony otrzyma świadczenie w wysokości 100% poniesionych, a nie zrefundowanych kosztów. 

Umowa ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania w niej uczestnictwa może być zawarta w terminie najpóźniej 5 dni od daty zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wpłaty całości lub części zaliczki, o ile ma to miejsce później niż zawarcie umowy uczestnictwa. W przypadku gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej jest mniej niż 30 dni, umowę ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania w niej uczestnictwa można zawrzeć jedynie w dniu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej. 

Ubezpieczony jest zobowiązany do poinformowania organizatora imprezy o odwołaniu uczestnictwa w imprezie turystycznej i jego przyczynach w terminie do 2 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego odwołanie.

Składka ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej – 2,6% ceny hotelu lub apartamentu, 18 PLN za szkółkę narciarską lub snowboardową (za osobę).

Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli rezygnacja z imprezy turystycznej lub przerwanie uczestnictwa w imprezie turystycznej jest związane bezpośrednio lub pośrednio z:
ciążą i jej powikłaniami, 
zaburzeniami umysłowymi lub emocjonalnymi, 
badaniami lekarskimi nie wynikającymi z nagłej potrzeby, 
zaniedbaniem otrzymania właściwych szczepień ochronnych przed wyjazdem, 
następstwem choroby przewlekłej, nowotworowej, stwierdzonej u Ubezpieczonego lub osoby bliskiej przed zawarciem umowy ubezpieczenia, zaburzeń psychicznych, depresji, wad wrodzonych. 

W przypadku choroby przewlekłej lub nowotworowej stwierdzonej u Ubezpieczonego lub osoby bliskiej istnieje możliwość włączenia odpowiedzialności Towarzystwa, pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki (tabelka poniżej).

 Ubezpieczenie  SUMA UBEZPIECZENIA
KRiT (koszty rezygnacji z imprezy turystycznej) 100%
Cena imprezy określona przez klienta w Umowie Uczestnictwa, lecz nie wyższa niż 4.000 EUR


Zawarcie umowy ubezpieczenia osób w czasie ich podróży zagranicznej z AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. gwarantuje opiekę i pomoc dla Ubezpieczonego podczas jego pobytu za granicą (ASSISTANCE), m.in.:

Całodobowy dyżur Centrum Alarmowego,
Usługi informacyjne,
Pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów,
Pomoc i organizacja leczenia za granica transportu między placówkami medycznymi, transportu do Polski lub kraju rezydencji.


W przypadku wystąpienia szkody za granicą
klient ma obowiązek każdorazowego zgłoszenia tego faktu do Centrali Alarmowej. 

INTER PARTNER ASSISTANCE
czynna przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, znajduje się w Warszawie przy ul. Chłodnej 51
tel. (48-22) 575 90 80; fax (48-22) 575 90 82

Wysokość składki za poszczególne ubezpieczenia przedstawia poniższa tabela:

 Ubezpieczenie SKŁADKA
 Pakiet Ubezpieczenia Kontynenty MULTITRAVEL
 7 PLN za dzień od osoby
 Zwyżka za Choroby Przewlekłe i nowotworowe do pełnej wysokości (CP)
  + 100 %
 Zwyżka za Sporty wysokiego ryzyka (SWR)*
  + 100 %
 Zwyżka za Sporty ekstremalne (SE)**
  + 300 %
 Koszty rezygnacji z imprezy turystycznej) ze 100% zwrotem
 2,6 % ceny imprezy
 Koszty rezygnacji ze szkółki narciarskiej/snowboardowej
 18 PLN za osobę
 Koszty rezygnacji z imprezy turystycznej ze 100% zwrotem + CP
 (choroby przewlekłe i nowotworowe)
 7,8 % ceny imprezy


* sporty wysokiego ryzyka
– uprawianie następujących sportów: sporty motorowe (quady, skutery śnieżne i inne pojazdy lądowe), sporty motorowodne (jazda na skuterze wodnym, nartach wodnych, motorówkach i inne sporty wodne, w których wykorzystywane są pojazdy motorowe), jazda konna, polo, myślistwo, nurkowanie z aparatem powietrznym, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne, trekking uprawiany na wysokości powyżej 3000 m n.p.m.;

** sporty ekstremalne – dyscypliny sportowe, których uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka, a w szczególności sporty powietrzne (takie jak skoki ze spadochronem, skoki z wysokich budynków lub skał, paralotniarstwo, szybownictwo, pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych) oraz kolarstwo górskie, speleologia, skoki narciarskie, jazda po muldach, skoki akrobatyczne na nartach, heliskiing, uprawianie narciarstwa lub snowboardu poza trasami zjazdowymi do tego wyznaczonymi; 

Ważne:
cena ubezpieczenia Kontynenty Multitravel czyli pakietu narciarskiego KL + NNW + AS + OC + SS na okres 10 dni (7 dni pobytu na nartach) wynosi 70 PLN

B.P. Dolomity Tour

Pełne warunki ubezpieczenia AXA Kontynenty MULTITRAVEL oraz druki formularzy do zgłaszania szkód dostępne są na stronie AXA TUiR S.A. 
https://axa.pl/podroz-ubezpieczenia/ubezpieczenie-kontynenty-multitravel/#panel-4003-2 
(Zakładka: /Podróż/Ubezpieczenia podróży zagranicznych/Formularze i dokumenty)