Wybierz

Happy Week

Bezpieczna rezerwacja w sezonie 2022 - 2023

COVID-19

1) Obowiązek przestrzegania zasad wjazdu na teren Republiki Włoskiej i państw tranzytowych.

Klienci Biura Podróży „Dolomity Tour” powinni  dostosować  się do ewentualnie wprowadzonych obostrzeń dotyczących zasad wjazdu na teren Republiki Włoskiej, a także państw tranzytowych, wprowadzonych przez władze tych państw, takich jak na przykład:  wjazd tylko dla osób zaszczepionych czy ozdrowieńców za okazaniem wymaganych certyfikatów (np. Green Pass), wjazd tylko dla osób z negatywnym  wynikiem testu na Covid-19.

B.P. Dolomity Tour nie zwraca wpłat w przypadku rezygnacji z powodu braku woli dostosowania się do aktualnie obowiązujących regulacji dotyczących Covid-19. Zgodnie z prawem klienta obowiązują zasady określone w niniejszych Ogólnych Warunkach Uczestnictwa punkt 15/16/17/18 - Rozwiązanie Umowy przez klienta.

 

2) Obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa w związku z COVID-19:

Uczestnik imprezy turystycznej organizowanej przez Biuro Podróży Dolomity Tour ma obowiązek dostosowania się i przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego wprowadzonych i obowiązujących na terenie ośrodka narciarskiego oraz w obiekcie, w którym jest zakwaterowany.

Przepisy mogą zostać wprowadzone zarówno przez zagraniczne państwowe służby sanitarne, jak i właścicieli hoteli, rezydencji, wyciągów. Dotyczyć one mogą w szczególności: noszenia maseczek, dezynfekcji rąk, zachowywania dystansu w miejscach publicznych, środkach komunikacji, hotelach, rezydencjach, w kolejkach do wyciągów, na wyciągach i trasach narciarskich, sposobu podawania posiłków w hotelach i schroniskach, lokalach gastronomicznych, wstępu do strefy Wellness (basen, sauna itp.).


Organizacja szkółek narciarskich może ulec zmianie w związku z koniecznością dostosowania się do aktualnie obowiązujących norm sanitarnych. Biuro Podróży „Dolomity Tour” powiadomi klientów o obowiązkowych normach sanitarnych obowiązujących w Dolomitach.

 

Narzucone odgórnie zasady i wynikające z nich ewentualne ograniczenia lub niewygody nie stanowią podstawy do składania reklamacji.

Zgodnie z Ustawą o Imprezach Turystycznych i powiązanych usługach turystycznych nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody, których klient doznał w wyniku niezgodności, jeśli niezgodność ta została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami, w tym przypadku epidemią Covid-19.

3) W celu ochrony przed ewentualnymi skutkami:

- rezygnacji z uczestnictwa w imprezie z powodu zachorowania na Covid-19 w Polsce,

- rezygnacji z uczestnictwa w imprezie z powodu obowiązku poddania się przymusowej izolacji lub kwarantannie w Polsce,

- zachorowania na COVID-19 podczas pobytu za granicą,

- konieczności poddania się przymusowej izolacji lub kwarantannie w czasie pobytu za granicą

 

KLIENT BIURA PODRÓŻY „DOLOMITY TOUR” MA MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA ODPOWIEDNIEGO UBEZPIECZENIA TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ UNIQA:

 

Koszty Leczenia i assistance za granicą

WARIANT EUROPA PREMIUM, EUROPA MAXIMUM – PODSTAWOWY

Obejmuje:

1) zachorowanie na COVID-19

- w przypadku nagłego zachorowania na COVID-19 podczas pobytu zagranicą pokrywane są koszty leczenia i assistance do pełnej Sumy Ubezpieczenia KL

2) izolacja za granicą

-  w przypadku nałożenia na Ubezpieczonego konieczności poddania się izolacji z powodu nagłego zachorowania na COVID-19 podczas pobytu za granicą zgodnie z przepisami kraju, w którym Ubezpieczony przebywa, Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty związane z obowiązkową izolacją, jeżeli izolacja nie może się odbyć w dotychczasowym miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego lub czas jej trwania przekracza zaplanowany czas pobytu w ramach podróży zagranicznej. W  takim przypadku Centrum Alarmowe zorganizuje i  pokryje dodatkowe koszty zakwaterowania i wyżywienia w standardzie nie wyższym niż wcześniej przewidziany umową związaną z podróżą, z wyłączeniem kosztów napojów alkoholowych, maksymalnie do limitu 1000 euro na osobę.

3) kwarantanna za granicą

- w przypadku nałożenia na Ubezpieczonego przez lokalne służby sanitarne konieczności poddania się kwarantannie w związku z COVID-19 podczas pobytu za granicą zgodnie z przepisami kraju, w  którym Ubezpieczony przebywa, Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty związane z obowiązkową kwarantanną, jeżeli kwarantanna nie może się odbyć w dotychczasowym miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego lub czas jej trwania przekracza zaplanowany czas pobytu w ramach podróży zagranicznej. W takim przypadku Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty zakwaterowania i wyżywienia w standardzie nie wyższym niż wcześniej przewidziany umową związaną z podróżą, z wyłączeniem kosztów napojów alkoholowych, oraz koszty transportu powrotnego do Polski  lub kraju rezydencji, jeżeli przekraczają pierwotnie przewidziany czas podróży, maksymalnie do limitu 1000 euro na osobę.

 

Ubezpieczenie od Kosztów rezygnacji z imprezy

WARIANT EUROPA PREMIUM, EUROPA MAXIMUM - PODSTAWOWY - składka 2,6% ceny imprezy:
obejmuje:
 

- nagłe zachorowanie na COVID-19 - objawowe potwierdzone przez lekarza

nie obejmuje

- pozytywnego wyniku testu na COVID-19 bez objawów choroby,

- izolacji lub kwarantanny bez zachorowania.

WARIANT EUROPA PREMIUM, EUROPA MAXIMUM - ROZSZERZONY - składka 5,2% ceny imprezy:

obejmuje:

- nagłe zachorowanie na COVID-19, 

- pozytywny wynik testu na wirus Covid-19 w badaniu Ubezpieczonego lub osoby bliskiej udającej się w podróż z Ubezpieczonym lub współuczestnika podróży, uzyskany w ciągu 7 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej; Na potrzeby OWU Kontynenty przez test na wirus Covid-19 rozumie się wyłącznie badanie wykonane przez podmiot leczniczy prowadzący działalność leczniczą.

-  nałożenie na mocy obowiązujących przepisów prawa na Ubezpieczonego lub osobę bliską udającą się w podróż z Ubezpieczonym lub współuczestnika podróży, obowiązku poddania się izolacji lub kwarantannie z powodu wirusa Covid-19, jeśli termin rozpoczęcia imprezy turystycznej przypada na okres izolacji lub kwarantanny.Dolomity Tour
Katowice 01.10.2022