Wybierz

Happy Week

Bezpieczna rezerwacja w sezonie 2020/2021 w B.P. Dolomity Tour.

Aneks COVID-19 do „Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej Organizowanej przez Biuro Podróży „Dolomity Tour” Władysława Jura w Katowicach, 40-014 Katowice ul. Stanisława 8 - sezon 2020/2021 z dnia 01.10.2020

 

1. Szczególne zasady uczestnictwa, ubezpieczenia (dotyczy klientów którzy wykupili polisę AXA w naszym Biurze Dolomity Tour) oraz rezygnacji z imprezy turystycznej organizowanej przez Biuro Podróży „Dolomity Tour” w sytuacjach związanych z pandemią Covid-19, do których zalicza się:

- zagrożenie zdrowia i życia klienta na skutek zakażenia wirusem Sars-Cov-2 (udokumentowane przez służby medyczne),

- przymusowe pozostawanie na kwarantannie (w izolacji) potwierdzone decyzją Państwowego Inspektoratu Sanitarnego,

- ograniczenia w swobodzie podróżowania, blokady granic narzucone przez rządy Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Włoskiej lub państw tranzytowych (Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republika Austrii, Republika Federalna Niemiec).

 

2. UBEZPIECZENIE MULTITRAVEL Towarzystwa Ubezpieczeń AXA
(dotyczy klientów którzy wykupili polisę AXA w naszym Biurze Dolomity Tour) 

Koszty Leczenia za granicą – KL

Towarzystwo Ubezpieczeniowe AXA zapewnia ochronę w przypadku zakażenia się wirusem SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19.


W przypadku nagłego zachorowania w podróży (potwierdzone medycznie zakażenie SARS-CoV-2) pokrywane są koszty leczenia, powrót do RP i kwarantanna do 7 dni 100 euro za każdy dzień w ramach świadczenia rekonwalescencji.


Bez zachorowania na Covid-19 koszty późniejszego powrotu i pobytu na kwarantannie nie są pokrywane.

 

Koszty rezygnacji z imprezy turystycznej - KR

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty rezygnacji z uczestnictwa w imprezie z powodu nagłego zachorowania na Covid-19 potwierdzonego dokumentacją medyczną oraz przebywanie na kwarantannie z powodu zachorowania na Covid-19 potwierdzone decyzją Państwowego Inspektoratu Sanitarnego (kwarantanna bez zachorowania nie jest objęta ubezpieczeniem od kosztów rezygnacji z imprezy).


3. OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19:

Uczestnik imprezy turystycznej organizowanej przez Biuro Podróży Dolomity Tour ma obowiązek dostosowania się i przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego wprowadzonych i obowiązujących na terenie ośrodka narciarskiego oraz w obiekcie, w którym jest zakwaterowany.


Przepisy mogą zostać wprowadzone zarówno przez państwowe służby sanitarne, jak i właścicieli hoteli, rezydencji, wyciągów. Dotyczyć one mogą w szczególności: noszenia maseczek, dezynfekcji rąk, zachowywania dystansu w miejscach publicznych, hotelach, rezydencjach, w kolejkach do wyciągów, na wyciągach i trasach narciarskich, sposobu podawania posiłków w hotelach i schroniskach, lokalach gastronomicznych, wstępu do strefy Wellness (basen, sauna itp.).


Organizacja szkółek narciarskich może ulec zmianie w związku z koniecznością dostosowania się do aktualnie obowiązujących norm sanitarnych.

Biuro Podróży „Dolomity Tour” powiadomi klientów o obowiązkowych normach sanitarnych obowiązujących w Dolomitach.


Narzucone odgórnie zasady i wynikające z nich ewentualne ograniczenia lub niewygody nie stanowią podstawy do składania reklamacji.


4. REZYGNACJA Z WYJAZDU Z POWODU SYTUACJI NIEZALEŻNYCH OD KLIENTA, WYMIENIONYCH W PUNKCIE 1.

Klientom, którzy nie będą mogli skorzystać z imprezy organizowanej przez Biuro Podróży Dolomity Tour, z niżej wymienionych powodów:


- zagrożenie zdrowia i życia klienta na skutek zakażenia wirusem Sars-Cov-2 (udokumentowane przez służby medyczne),

- przymusowe pozostawanie na kwarantannie (w izolacji) potwierdzone decyzją Państwowego Inspektoratu Sanitarnego,

- ograniczenia w swobodzie podróżowania, blokady granic narzucone przez rządy Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Włoskiej lub państw tranzytowych (Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republika Austrii, Republika Federalna Niemiec),

przysługiwać będzie zwrot całej wpłaconej należności, przy czym Biuro Podróży Dolomity Tour zastrzega sobie prawo do zwrotu 70% w formie pieniężnej oraz maksymalnie 30% w formie voucheru na wyjazd do wykorzystania w ciągu 14 miesięcy od terminu, w którym impreza miała się odbyć.*

Zasady te dotyczą opłaty za zakwaterowanie. Opłaty za skipassy, szkółki oraz ubezpieczenie na wyjazd podlegają całkowitemu zwrotowi. Opłata za składkę ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy nie podlega zwrotowi.

 

*Art. 15k Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA


1. Kiedy będą podane informacje o obowiązujących normach sanitarnych w Dolomitach ?

- normy sanitarne są opracowywane przez Provincia di Trento i niezwłocznie po publikacji zasad bezpieczeństwa poinformujemy o tym Państwa;


2. Czy mogę zrezygnować z wyjazdu jeżeli zostaną zamknięte granice ?

- klientom, którzy nie będą mogli skorzystać z imprezy organizowanej przez Biuro Podróży Dolomity Tour, z powodu ograniczenia w swobodzie podróżowania, blokady granic narzucone przez rządy Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Włoskiej lub państw tranzytowych (Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republika Austrii, Republiki Federalna Niemiec),

przysługiwać będzie zwrot całej wpłaconej należności, przy czym Biuro Podróży Dolomity Tour zastrzega sobie prawo do zwrotu 70% w formie pieniężnej oraz maksymalnie 30% w formie voucheru na wyjazd do wykorzystania w ciągu 14 miesięcy od terminu, w którym impreza miała się odbyć.*

Zasady te dotyczą opłaty za zakwaterowanie. Opłaty za skipassy, szkółki oraz ubezpieczenie na wyjazd podlegają całkowitemu zwrotowi. Opłata za składkę ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy nie podlega zwrotowi.


3. Czy mogę zrezygnować z wyjazdu jeżeli zostanę skierowany na kwarantannę?

- przymusowe pozostawanie na kwarantannie (w izolacji) potwierdzone decyzją Państwowego Inspektoratu Sanitarnego - osobom na kwarantannie przysługuje zwrot całej wpłaconej należności, przy czym Biuro Podróży Dolomity Tour zastrzega sobie prawo do zwrotu 70% w formie pieniężnej oraz maksymalnie 30% w formie voucheru na wyjazd do wykorzystania w ciągu 14 miesięcy od terminu, w którym impreza miała się odbyć.*

Zasady te dotyczą opłaty za zakwaterowanie. Opłaty za skipassy, szkółki oraz ubezpieczenie na wyjazd podlegają całkowitemu zwrotowi. Opłata za składkę ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy nie podlega zwrotowi. 


4. Czy wzrost zachorowań i obawa przed zachorowaniem na Covid-19 jest podstawą do rezygnacji i otrzymania zwrotu wpłaty ?

- każdy klient ma prawo do rezygnacji z wyjazdu, ale nie dostaje zwrotu w ramach choroby Covid-19 i kwarantanny udokumentowanej, zgodnie z prawem klienta obowiązują zasady określone w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa z dnia 01.10.2020, punkt 15/16/17/18 - Rozwiązanie Umowy przez klienta.


5. Czy Biuro Podróży Dolomity Tour pokrywa koszty kwarantanny ?

- B.P. Dolomity Tour nie pokrywa kosztów kwarantanny.


6. Czy B.P. Dolomity Tour pokryje koszty testów na obecność Covid-19 jeżeli zostanie wprowadzony taki obowiązek przez kraje tranzytowe lub kraj docelowy ?

- B.P. Dolomity Tour nie pokrywa kosztów wykonania testów na obecność Covid-19. 


7. Czy mogę otrzymać zwrot wpłaty w przypadku rezygnacji z powodu konieczności wykonania testu na obecność Covid-19 ?

- B.P. Dolomity Tour nie zwraca wpłat w przypadku rezygnacji z powodu konieczności wykonania testu na obecność Covid-19, 

zgodnie z prawem klienta obowiązują zasady określone w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa z dnia 01.10.2020, punkt 15/16/17/18 - Rozwiązanie Umowy przez klienta.


8. Czy B.P. Dolomity Tour ponosi finansową odpowiedzialność za zachorowanie na Covid-19 i za kwarantannę dziecka uczęszczającego do Polskiej Szkółki Narciarskiej i Snowboardowej ?

- B.P. Dolomity Tour nie ponosi odpowiedzialności finansowej za zachorowanie na Covid-19 i za kwarantannę dziecka uczęszczającego do Polskiej Szkółki Narciarskiej i Snowboardowej z powodu braku możliwości stwierdzenia okoliczności i czasu zakażenia. B.P. Dolomity Tour zapewni pomoc w kontakcie z ubezpieczycielem AXA w przypadku posiadania polisy wykupionej w naszym Biurze.


9. Czy B.P. Dolomity Tour ponosi finansową odpowiedzialność za zachorowanie na Covid-19 i za kwarantannę uczestnika wyjazdu zakwaterowanego w Hotelu lub apartamencie ? 

- B.P. Dolomity Tour nie ponosi odpowiedzialności finansowej za zachorowanie na Covid-19 i za kwarantannę uczestnika wyjazdu zakwaterowanego w Hotelu lub apartamencie z powodu braku możliwości stwierdzenia okoliczności i czasu zakażenia. B.P. Dolomity Tour zapewni pomoc w kontakcie z ubezpieczycielem AXA w przypadku posiadania polisy wykupionej w naszym Biurze. 


10. Czy zamknięcie strefy Wellness, basenu oraz strefy fitness lub ograniczenie wstępu do strefy Wellness oraz Fitness lub na basen jest podstawą do ubiegania się o odszkodowanie za niezrealizowanie wszystkich świadczeń ?

- zgodnie z Ustawą o Imprezach Turystycznych i powiązanych usługach turystycznych nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody, których klient doznał w wyniku niezgodności, jeśli niezgodność ta została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami, w tym przypadku epidemią Covid-19.